Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen on ajattelu- ja toimintatapa, jolla rakennetaan tulevaisuuden menestystarinat. Siinä korostuvat tavoitteellisuus, toisten arvostaminen sekä osallistava ote. Tästä valmennuksesta saat vaikuttavia ja käytännönläheisiä toimintamalleja yksilöiden ja tiimien johtamiseen. Valmentavan johtamisen avulla työyhteisön käyttämätön osaaminen ja kehittämisenergia saadaan hyödynnettyä yhteisten päämäärien sekä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ajankohta

20.9.–26.11.2021

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena etäyhteyden välityksellä. Jos koronatilanne sallii, myös lähikoulutustilaisuudet Helsingissä ovat mahdollisia.
Hinta
2000€ + alv. 24 %
(yht. 2480 €)

Valmentava johtaminen perustuu valmentamisen ydintaitoihin, joita ovat kiinnostus, kysyminen, innostaminen ja haastaminen. Valmentava johtaminen edellyttää johtamistehtävän tarkastelua systeemisenä kokonaisuutena. Tällöin huomio kiinnittyy esimerkiksi tiimin sisäisten ja tiimien
välisten vuorovaikutussuhteiden tarkasteluun. Menestyksellinen
yksilöiden ja tiimin valmentaminen edellyttää entistä parempaa
ymmärrystä ryhmässä tapahtuvista vuorovaikutuskuvioista. Valmennus
uudistaa tapaasi ajatella johtamis- ja vaikuttamistyöstä.

”Kun työt jaetaan jokaisen henkilökohtaisten ja luontaisten vahvuuksien
mukaan, tehostuu koko tiimin toiminta.” Lue blogistamme myös muita
syitä, miksi valmentava johtaminen kannattaa.

HYÖDYT / TAVOITEET

 • Opit,
  mitä valmentava johtaminen on ajattelu- ja toimintatapana sekä miten se
  on yhteydessä organisaation strategiaan ja tuloksellisuuteen.
 • Saat taitoa toimia valmentavana johtajana ja opit käyttämään arjessasi vaikuttavia ja käytännönläheisiä työkaluja.
 • Opit hyödyntämään tiimin käyttämätöntä osaamispääomaa tuloksen tekemisessä.
 • Saat näkökulmia digitaalisuuden hyödyntämiseen valmentavassa etäjohtamistyössä.
 • Opit saamaan yksilöiden ja tiimien käyttämättömän osaamispääoman esiin koko organisaation hyödyksi.
 • Saat yksilöt, tiimit ja johtoryhmät toimimaan paremmin organisaation strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita tukevalla tavalla.
 • Organisaation tulos paranee, kun johtamisessa korostuvat tavoitteellisuus, toisten arvostaminen ja osallistava ote.
 • Luot itsellesi toimivan verkoston, jonka kanssa sparrailla jatkossakin esimies- ja johtamiskysymyksissä.

KOHDERYHMÄ

Valmennus
sopii sinulle, joka haluat kehittää esimies- ja johtamisosaamistasi
kohti valmentavaa ja tuloksellista otetta. Voit olla esimies- ja
johtotehtävissä tai tiiminvetäjänä jo pidempään toiminut tai niissä
tehtävissä vasta aloittanut. Valmennus sopii myös kehittämis- ja
projektipäälliköille, jotka haluavat hyödyntää työssään valmentavaa
otetta.

SISÄLLÖT

1. webinaari 20.9.2021 (klo 15.00‒16.00): Aivotutkimuksen anti johtamistyölle 
(Aivotutkija ja kasvatustieteen professori Minna Huotilainen)

1. Osio 21.9.2021 (klo 9-16) (etätoteutus): Muuttuva maailma vaatii uudistuvaa johtamista 

 • Muutosten lainalaisuudet ja organisaation kulttuuriset piirteet
 • Esimiehen tehtävät ja roolit dynaamisessa työympäristössä: manager-leader-coach
 • Asiantuntija esimiehenä: kohti vahvistuvaa esimiesidentiteettiä 
 • Tavoitteellisuuden työvälineet aikaansaamisen perustana
 • Toimivat tavat käyttää digitaalisia työkaluja johtamisessa

(Vieraileva asiantuntija Janne Matikainen: Toimivat tavat käyttää digitaalisia työkaluja johtamisessa)

2. webinaari 6.10.2021 (klo 15.00‒16.00): Etäjohtaminen ja esimiehen työ virtuaalitiimissä 
(KTT, Johanna Saarinen)

2. Osio 29.10.2021 (klo 9-16) (etätoteutus): Valmentamisen ydintaidot 

 • Vahvuuksien ja yksilöllisen potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Päivittäisjohtamisen uudet käytännöt innostavan toiminnan kehittämisessä
 • Valmentajan voimalliset kysymykset ja läsnäolevan kuuntelun tavat
 • Innostamisen ja innostumisen lainalaisuudet

3. webinaari 12.11.2021 (klo 8.00‒9.30): Konfliktikompetenssi ja miten rakentaa johtoryhmästä tähtijoukkue
(Ylimmän johdon valmentaja ja ammatticoachien kouluttaja Vesa Ristikangas)

3. Osio 26.11.2021 (klo 9-16) (etätoteutus): Esimies innostavana valmentajana ja ryhmien ohjaajana

 • Erilaisten toimintatyylien tunnistaminen ja käyttöönotto
 • Kannustavan ja rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen taitolajina
 • Yhteistyön potentiaali: osallistavat menetelmät huipputiimin rakentamisessa
 • Arvostava arviointi ja Tiimipulssi-menetelmä tiimin kehittämisessä
 • Systeemiset työkalut valmentavan kulttuurin rakentamisessa
 • Myötätunnon tutkimustulokset johtamisen tukena

(Vieraileva asiantuntija Anne Birgitta Pessi: Myötätuntoinen johtajuus – positive leadership)

VALMENNUKSEN RAKENNE JA TOTEUTUS

 • 3 etäkoulutuspäivää
 • 3
  webinaaria (1‒1,5 h, Webinaarit äänitetään ja  tallennetaan ja voit
  katsoa ne myöhemmin, jos et pääse osallistumaan kyseisenä ajankohtana.)
 • Omaan työhön/organisaatioon kytkeytyviä käytännönläheisiä harjoituksia ja virtuaalisia oppimismahdollisuuksia välijaksolla
 • Kirjallisuuteen ja uusimpiin tutkimustuloksiin tutustumista sekä niiden referointia ja reflektointia välijaksolla
 • Mahdollisuus
  laatia henkilökohtainen valmentavan johtajuuden kehittämissuunnitelma,
  joka tukee ammatillista kehittymistä myös valmennuksen jälkeen 

Etäkoulutuspäivien
työskentely sisältää asiantuntija-alustuksia sekä yhteistoiminnallista
pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Valmennusprosessin keskiössä on
kokemuksellinen ja käytännönläheinen oppiminen, jota tukee uusin
tutkimustieto. Valmennuksessa käsitellään omia autenttisia
johtamistilanteita. 

Valmennuksessa käytetään myös
verkko-oppimisympäristöä oppimisen ja opiskelun tukena. Et tarvitse
erityisiä tietoteknisiä taitoja osallistuaksesi webinaareihin tai
käyttääksesi verkkoympäristöä. Webinaarit tallennetaan eli voit katsoa
ne jälkikäteen, jos et pääse osallistumaan niihin kyseisenä ajankohtana.

Valmennukseen sisältyy myös kirja Valmentava johtajuus (Marjo-Riitta Ristikangas & Vesa Ristikangas, Sanoma Pro, 6. painos, 2018).

KOULUTTAJAT / VALMENTAJAT

VTM Marjo-Riitta Ristikangas
on organisaatio- ja sosiaalipsykologi, psykodraamaohjaaja ja
sertifioitu coach (PCC) sekä yksi ICF Finlandin (ICF=International
Coaching Federation) perustajista ja aikoinaan myös sen ensimmäisen
hallituksen jäsen. Marjo-Riitta on valmentavan johtamisen erityistuntija
ja BoMentis Oy:n toimitusjohtaja. Hän pureutuu pitkällä kokemuksella ja
pohjalaisella määrätietoisuudella huipputiimien rakentamiseen,
kokemuksellisten esimiesvalmennusten toteuttamiseen ja
yksilöcoaching-prosessien ohjaamiseen. Kouluttajan roolissa
Marjo-Riitassa yhdistyvät kiinnostus ryhmän dynamiikasta ja siihen
vaikuttamisesta, yksilöllisen hyvinvoinnin merkityksestä sekä
henkilökohtaisen oppimisprosessin lainalaisuuksista. Hän on kirjoittanut
aiheesta useita kirjoja.Vierailevat asiantuntijat

Anne Birgitta Pessi
on kirkkososiologian professori ja hyvinvointisosiologian dosentti. Hän
on projektijohtaja CoPassion-hankkeessa (www.copassion.fi) ja tuo
vierailullaan valmennukseen myötätunnon ja -innon teemoja johtajuuden
tueksi. Hän on moneen kertaan akateemisilla kansainvälisillä ja
kotimaisilla palkinnoilla (myös opetuspalkinnoin) palkittu tutkija.

Dosentti Janne Matikainen
työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa viestinnän
oppiaineessa. Hän on tutkimuksissaan keskittynyt verkon sosiaalisiin
ilmiöihin, kuten vuorovaikutukseen, asenteisiin ja luottamukseen. Viime
aikoina Matikainen on tutkinut sisällön tuottamisen motiiveja
sosiaalisessa mediassa sekä mediasukupolvia. Hän on julkaissut ja
toimittanut useita kirjoja ja tieteellisiä artikkeleita, luennoinut
erilaisissa tilaisuuksissa sekä kommentoinut mediassa verkkoon liittyviä
ilmiöitä.


 
Webinaarien kouluttajat/valmentajat

Koulutuksessa vierailee aivotutkija, kasvatustieteen professori Minna Huotilainen.
Hän tuo valmennukseen aivotutkimuksen uusia tuulia: Millaisia
näkökulmia ja ratkaisuja aivotutkimus voi tarjota oppimiseen ja
valmentavaan johtamiseen?

Johanna Saarinen
on toiminut useassa kansainvälisessä yrityksessä henkilöstöjohtajana ja
hänen tämänhetkinen tehtävänsä on Osaamisen kehittämisen johtaja Vaisala Oyj:ssä. Johanna Saarinen on tehnyt
etäjohtamisesta väitöskirjan ”Managing Global Virtual Teams” (Aalto
yliopisto 2016) ja johtanut virtuaalitiimejä useassa tehtävässä.

Vesa Ristikangas
on koulutukseltaan teologi (TM), tradenomi, sertifioitu coach (PCC),
systeeminen tiimicoach (STC) ja psykodraamaohjaaja. Vesaa pidetään
rohkeana ja tavoitteellisena valmentajana, joka uskaltaa laittaa itsensä
likoon. Hän haastaa niin johtajat kuin johtoryhmät uudistamaan
ajatteluaan ja toimintaansa. Vesa luotsaa johtoryhmistä tähtijoukkueen
määrätietoisella otteella. Vesan intohimo on johtoryhmien systeemisessä
kehittämisessä. Vesa on vaikuttanut aktiivisesti coaching-alan
kehittämiseen Suomessa ja toiminut hallitusvastuussa sekä Suomen
Coaching-yhdistyksessä että ICF Finlandissa. Suomen Coaching-yhdistys ja
International Coach Federation Finland valitsivat Vesan vuoden 2012
coachiksi. Vesa on kirjoittanut ja ollut mukana toimittamassa useita
alan kirjoja.

Koulutuksen projektipäällikkönä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:sta toimii kehittämisen asiantuntija Hannu Niemelä. Hannu työskentelee HY+:n johtamisen ja ohjauksen
teema-alueella ja on ollut mukana monien erilaisten koulutusten,
monimuotokoulutusten ja valmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

HINTA

Valmennuksen
hinta on 2 000 euroa + alv 24 %, yhteensä 2 480 euroa. Hinta sisältää
lähiopiskelupäivien opetuksen, ohjauksen ja ohjatun verkkotyöskentelyn
välijaksolla sekä webinaarit, opiskelumateriaalin, kirjan,
verkkoympäristön käytön opiskelun aikana sekä lähiopiskelupäivien aamu-
ja iltapäiväkahvit. Ruokailu- ja mahdollisista majoituskustannuksista
osallistujat vastaavat itse.

Varaamme oikeuden koulutusohjelmaa koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa.

RÄÄTÄLÖIDYT TOTEUTUKSET ORGANISAATIOILLE

Teemme
aihealueesta myös yritysten ja julkishallinnon asiakkaille räätälöityjä
ja eripituisia toteutuksia. Jos haluat tilata toteutuksen omalle
organisaatiollesi, ota yhteyttä:

Marianne Terkki-Mallat
Asiakkuuspäällikkö
Johtaminen ja ohjaus
050 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi

Ilmoittautuminen
Ajankohta

20.9.–26.11.2021

Hinta
2000€ + alv. 24 %
(yht. 2480 €)

!

Koulutuksen virallinen ilmoittautumisaika on päättynyt, mutta muutama mahtuu vielä mukaan. Ilmoittaudu pian ja laita siitä myös sähköpostiviesti osoitteeseen: hannu.niemela@hyplus.fi ja pia.vuorinen@hyplus.fi
Ota yhteyttä
Hannu Niemelä
+358 50 4392416
hannu.niemela@helsinki.fi
Pia Vuorinen
+358 50 318 9941
pia.vuorinen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>