FI | SV | EN

Uudistuvan ja kestävän oppimisyhteisön johtaminen

Tässä koulutuksessa perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä, varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai taiteen perusopetuksessa toimivat koulujen rehtorit ja muut johtajat sekä esihenkilöt tai sellaiseksi aikovat pääsevät kehittämään johtamisosaamistaan sekä uudistamaan oppilaitoksen johtamiskulttuuria. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Ajankohta

9.2.–15.11.2024

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki
Hinta
Maksuton

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu koulun rehtoreille ja muille johtajille sekä esihenkilöille tai sellaiseksi tähtääville, jotka toimivat perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä, varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai taiteen perusopetuksessa.

TAVOITTEET

Koulutushankkeen tavoitteena on tarjota yliopistotasoista tutkimustietoa ja valmiuksia ihmisten kestävään johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä, johon kytkeytyy aiempaa enemmän tarve yhteisölliseen kehittämiseen ja moninaisten johtamistilanteiden ymmärtäminen. Koulutus tukee myös oppilaitoksen johtamiskulttuurin uudistamista.

RAKENNE JA TOTEUTTAMISTAPA

Koulutuksen laajuus on 8 opintopistettä. Se sisältää neljä kaksipäivästä moduulia, eli koulutukseen sisältyy yhteensä kahdeksan opiskelupäivää. Opiskeluprosessi kestää noin vuoden ja opiskelupäivät ovat noin kerran kuussa. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen. 

Opiskelupäivät sisältävät asiantuntija-alustuksia ja valmentavaa/fasilitoitua työskentelyä. 

Opiskelupäiviin liittyy ennakkotehtäviä ja työhön liittyviä harjoituksia/kehittämiskokeiluja päivien välissä. Osallistuja voi kuljettaa läpi koulutuksen kehittämiskysymystään tai -hankettaan ja saa siihen sparrausparin tukea myös välijaksoilla.

Osallistujat tekevät koulutuksen alussa oppimisen tarvekartoituksen (HEKS/HOPS-lomake), joka tukee opintojen tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta. Osallistujan on mahdollista käydä 45 minuutin coaching-keskustelu opintojen aikana haluamassaan kohdassa HY+:n ohjausalan ammattilaisen kanssa. Tämä voidaan toteuttaa lähi- tai etätapaamisena.

Osallistujien keskeiset kehittämistulokset ja hyvät käytännöt kootaan avoimeen blogiin.

Koulutus järjestetään Helsingin keskustassa. Sitoutuminen koko koulutusprosessiin on edellytys osallistumiselle. 

KOULUTUSMODUULIT JA -PÄIVÄT

Moduuli 1: Uudistuva organisaatio ja kestävä ihmisten johtaminen, 9.2. ja 8.3.2024 klo 9─16

Tavoite: Moduulin tavoitteena on antaa työkaluja ihmisten johtamiseen ja strategiatyöhön kompleksisessa maailmassa. Moduulissa rakennetaan osaamista kriisin ja epävarmuuden ajan johtamiseen sekä päivitetään osallistujan johtamiskäsitystä kohti kestävämpää toimintaa.

Osallistuja saa näkökulmia ja menetelmiä, miten lähestyä organisaatioiden kompleksisia ongelmia ihmisten kautta sekä miten kytkeä ihmisiä mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti. Moduulissa tehdään katsaus tulevaisuudentutkimukseen, toimintaympäristön muutoksen ymmärtämiseen ja megatrendeihin. 

Toteutus: oppimisen tarvekartoitus (HEKS/HOPS-lomake), apulaisprofessorin ja dosentin Arto Salosen orientoiva videomateriaali kestävyyden moninaisuudesta, kaksi opiskelupäivää harjoitteineen, välijakson tehtäviä/kokeiluja työhön

Kouluttajat: FT, johdon valmentaja Outi Ihanainen-Rokio sekä vierailijoina VTT, Helsingin yliopiston sosiaalialipsykologian apulaisprofessori Nelli Hankonen ja VTM, tohtorikoulutettava Otto Tähkäpää

Moduuli 2: Edistä dialogisuutta, tunneälyä ja hyvinvointia johtajana, 12.4. ja 17.5.2024 klo 9─16

Tavoite: Moduulissa yhdistyvät uuden aivo-, tunne-, ja toimijuustutkimuksen helmet ja niiden näkymät muuttuvissa toimintaympäristöissä. Osio antaa valmiuksia oivaltaa ja soveltaa omaan johtamistyöhön ihmisen identiteettityön, työyhteisön ja työssä edistymisen keskeisiä elementtejä sekä myötätuntotaitoja. 

Moduulissa yhdistyvät tiedon, ihmisten kestävän johtamisen ytimen ja arjen johtamistyön menetelmien omaksuminen työssä. Miten motivoitua ja samanaikaisesti ruokkia innovatiivisuutta; miten huolehtia rakenteista ja varmistaa tunneilmasto; miten kohdata, osallistaa ja edistää ammatillista kehittymistä hyvinvointia luovalla tavalla; miten vapauttaa käyttöön inhimillinen potentiaali ja myötätuntotaidot ja samalla johtaa tuloksellisuutta. 

Toteutus: videomateriaalia muun muassa aivotutkimuksesta, kaksi opiskelupäivää, välijakson tehtäviä

Kouluttajat: FT, THM, PDO, työnohjaaja Salme Mahlakaarto sekä vierailijoina TT, Jenni Spännäri ja FT, prosessinvetäjä Outi Ihanainen-Rokio 

Moduuli 3: Kestävän oppimiskulttuurin muotoilu, 16.8. ja 13.9.2024 klo 9─16 

Tavoite: Muutosten maailmassa pärjäävät organisaatiot, joilla on kyvykkyyttä uusiutua ketterästi. Muutoskyvykkyyttä voidaan edistää kehittämällä tapaa, jolla organisaatiossa opitaan. Tätä kutsutaan oppimisjärjestelmien muotoiluksi. Kestävän oppimisjärjestelmän muotoilun lähtökohta on organisaation strategisissa tavoitteissa. Muotoiluprosessin johtaminen edellyttää osallistamisen ja fasilitoinnin taitoja. 

Moduulissa luodaan perusta oppimiskyvyn viemiseksi organisaation ytimeen. Se antaa käytännön työkaluja oppimismuotoiluun, joka perustuu muotoiluajattelun lähtökohtiin sekä viimeisimpään tutkimustietoon organisaatioiden ja yhteisöjen oppimisesta. Osallistujat muotoilevat organisaatioilleen toiminnan tavoitteita palvelevaa oppimisjärjestelmää. 

Toteutus: orientoiva materiaali, kaksi opiskelupäivää, välijakson tehtäviä

Kouluttajat: FL, työelämän oppimisen asiantuntija Kirsi Kallio, Helsingin yliopisto/Avoin yliopisto ja FT, prosessinvetäjä Outi Ihanainen-Rokio

Moduuli 4: Osallistava viestintä muutoksen tekijänä, 18.10. ja 15.11.2024 klo 9─16 

Tavoite: Moduulissa paneudutaan oman organisaation johtamiseen liittyviin viestintähaasteisiin ja kehitetään niihin ratkaisuja. Osallistuja saa näkökulmia vaikuttavuuden ja osallistamisen toteuttamiseen niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä. Moduulissa käsitellään toimintaympäristön luonteen ja viestinnän yhteyttä, modernia johtamisviestintää, vaikuttamisen areenoita ja luottojoukkojen merkitystä myös kriiseissä. Lisäksi käsitellään osallistavaa pedogogista johtajuutta käytännössä sekä etäjohtamista. 

Moduulissa uudistetaan omaa viestintäkäsitystä, opitaan viestimään erilaisissa toimintaympäristöissä, saadaan viimeisintä tutkittua tietoa organisaatioviestinnästä sekä asiantuntijapalautetta oman organisaation viestinnän suunnitteluun.   

Toteutus: orientoiva materiaali, kaksi opiskelupäivää, välijakson tehtävä

Kouluttajat: FT, johdon valmentaja Outi Ihanainen-Rokio sekä vierailijana KT, opetustoimen johtamisen dosentti Tapio Lahtero, Helsingin yliopisto

KOULUTTAJAT

Outi Ihanainen-Rokio: FT, organisaatioviestinnän asiantuntija, johdon valmentaja, liiketoimintamuotoilija, erikoistunut asiantuntijaorganisaation johtamiseen, toimii myös yrittäjänä, Mastos Oy

Salme Mahlakaarto: FT, THM, PDO, työnohjaaja, erikoistunut johtamisen, työyhteisöjen ja yksilöiden tukemiseen identiteettityön (ID) keinoin, ID-Mahlakaarto Oy

Kirsi Elina Kallio: FL, tutkija, kehittävän työntutkimuksen, kyvykkyyksien ja oppimisen asiantuntija, tuntiopettaja (HY/Avoin yo), Kirsi Elina Kallio tmi.

Tapio Lahtero: KT, opetustoimen johtamisen dosentti, harjoittelukoulujen johtava rehtori Helsingin yliopistossa, erikoistunut kasvatus- ja koulutusalan organisaatioiden pedagogiseen johtamiseen sekä johtamis- ja toimintakulttuurin kehittämiseen

Jenni Spännäri: TT, tutkija ja kouluttaja Helsingin yliopistossa, erikoistunut teemoihin myötätunto ja -into, innovatiivisuus sekä viisaus työssä

Nelli Hankonen: VTT, sosiaalipsykologian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa, erikoistunut teemoihin motivaatio, elämäntapamuutos ja motivoimistyylit

Otto Tähkäpää: VTM, tulevaisuus- ja historiantutkija, Tulevaisuuskoulun perustaja
 

HANKEVASTAAVA JA COACHIT

Minna Ristimäki: KTM, HY+:n asiakkuuspäällikkö, hankevastaava 

Marianne Terkki-Mallat: KM, HY+:n liiketoiminta-alueen päällikkö ja esihenkilö, työnohjaaja, business coach, projektipäällikkö, pedagoginen ja ohjauksellinen asiantuntija

Sari Laurila: FM, HY+:n kehittämispäällikkö, työnohjaaja, business coach

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

Koulutukseen haetaan oheisella hakulomakkeella. Kohderyhmään kuuluminen on edellytys koulutukseen osallistumiselle (ks. kohta Kenelle). 

Valinnassa katsomme eduksi seuraavia tekijöitä:

  • sitoutuminen koko koulutukseen ja kehittämisprosessiin on tärkeää ja edellytys koulutukseen osallistumiselle
  • kahden henkilön ilmoittautuminen samasta työyhteisöstä (voit ilmoittautua myös ainoana työyhteisöstäsi)
  • mahdollisuus ja halu käyttää opittua omassa työssä ja työyhteisössä
  • ilmoittautumisjärjestys

Hakemalla koulutukseen sitoudut osallistumaan siihen tullessasi valituksi. Haku koulutukseen päättyy 12.12.2023. Päätös opiskelupaikasta tulee tammikuussa 2024. 

HINTA

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja koulutukseen osallistuminen on opetustoimen henkilöstölle maksutonta. Matka- ja ruokailukustannuksista sekä sijaisjärjestelyistä vastaavat osallistujat itse.

HUOM! Koulutus on tarkoitettu koulun rehtoreille ja muille johtajille sekä esihenkilöille tai sellaiseksi aikoville, jotka toimivat perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä, varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai taiteen perusopetuksessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin. 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

9.2.–15.11.2024

Hinta
Maksuton

!

Hae koulutukseen 9.1.2024 mennessä.

Ilmoitamme valinnasta tammikuussa 2024 ja pyydämme vahvistuksen paikan vastaanottamisesta, joten seuraathan sähköpostiasi!

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja koulutukseen osallistuminen on kohderyhmälle maksutonta.

Ota yhteyttä
Minna Ristimäki
+358 50 4627213
minna.ristimaki@hyplus.fi
Vera Rahkonen
+358 50 594 9800
vera.rahkonen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista