Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Skriva på jobbet – mottagaranpassad textproduktion (5 sp)

Jobbar du med att skriva, bearbeta eller översätta texter i ditt dagliga arbete? Har du tänkt på om ditt budskap alltid når fram och om dina texter får avsedd effekt? Kom med på denna utbildning som fokuserar på textproduktion på svenska, skrivandets villkor, olika digitala kanaler, målgrupp och syfte, språkriktighet samt kunskap om översättning. Du får verktyg för att anpassa dina svenska texter till olika kanaler och målgrupper. Under utbildningen analyserar du ditt eget skrivande och får återkoppling på dina texter. Utbildningen passar både ovana och mer erfarna skribenter som skriver på svenska.  

Tidpunkt

17.2.–8.4.2022

Form
Flerform
Plats
Webbinarier i Zoom och närträffar i Helsingfors centrum
Pris
850€ + alv. 24 %
(yht. 1054 €)

INNEHÅLL

Deltagarna fördjupar sig i förutsättningarna för effektiva texter och får verktyg för att skriva mottagaranpassade texter på svenska. Deltagarna lär sig hur texter kan struktureras och hur man kan anpassa budskap till olika medier och mottagargrupper. Deltagarna får reflektera över sitt eget skrivande, den egna rollen i organisationens textproduktion, hurdan man är som skribent, vilket slags skrivande man ägnar sig åt, villkor för skrivandet och på vilka språk man skriver. 

Under utbildningen ges verktyg för hur man väcker läsarens intresse och hur man tydligt för fram sitt budskap. Är syftet med texten t.ex. att informera, väcka intresse eller redovisa? Deltagarna får reflektera kring olika kommunikationskanaler och hur man skriver texter för olika medier. 

Även aktuella språkvårds- och språkriktighetsfrågor ingår i utbildningen. Dessutom får deltagarna lära sig mer om översättning, t.ex. vad man bör tänka på då man översätter från finska eller engelska till svenska. Vilka strukturella och stilistiska skillnader bör man beakta, hur kan man ”tänka svenskt” när man jobbar med förlagor och källmaterial på andra språk och hur gör man om det finns brister i ursprungstexten? Deltagarna jobbar med och får respons på autentiska texter från den egna organisationen.   

KUNSKAPSMÅL

Målsättningen är att deltagarna stärker sin kompetens i mottagaranpassad textproduktion. Efter kursen har deltagarna utvecklat sitt kunnande som skribenter, kan anpassa sitt budskap enligt målgrupp och syfte samt har god kunskap om mångmedial kommunikation. Dessutom har deltagarna stärkt sin kunskap om språkriktighet och översättning.    

MÅLGRUPP

Alla som skriver på svenska och översätter till svenska i sitt arbete, t.ex. kommunikatörer, informatörer, redaktörer, översättare, projektansvariga, assistenter och koordinatorer. Utbildningen lämpar sig för alla som i sitt arbete jobbar med texter, översättning, information och kommunikation.      

OMFATTNING OCH UPPLÄGG

Kursens omfattning är 5 sp. I utbildningen ingår två närstudiedagar och fyra webbinarier med föreläsningar och övningar. Dessutom ingår egna skrivuppgifter och kurslitteratur.  

Vi värnar om alla kursdeltagares säkerhet och följer med pandemiläget. Under kursens gång följs myndigheternas rådande säkerhetsanvisningar. Vi erhåller oss rätten att omforma kursens utförande, genom att t.ex. hålla närstudiedagar digitalt eller ändra kurstidpunkter. 

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Torsdag 17.2.2022: Närträff (närvaro online är möjlig för den som inte kan resa till Helsingfors) 

kl. 9.30–10.00 Morgonkaffe 

kl. 10.00–12.00 Introduktion och genomgång av modulerna 

Kursen inleds med en introduktion där vi går igenom de olika delarna av kursen och de olika uppgifterna. Du blir bekant med dina kurskamrater och med lärarna. 

kl. 12.00-13.15 Lunch (på egen bekostnad) 

kl. 13.15–16.00 Utbildningsmodul 1: Textproduktionens villkor   

Under eftermiddagen får du reflektera kring skrivande och översättning i den egna organisationen, vilken roll svenskan har och vem som ansvarar för olika delar av textproduktionen i organisationen. Vi funderar tillsammans på olika slags texter och vad som kännetecknar dem och på vad som gör det möjligt att kommunicera på svenska i skrift och vad som eventuellt förhindrar kommunikation på svenska. Förhandsläsningen meddelas senare. Som utbildare fungerar Jannika Lassus.  

Fredag 11.3.2022: Zoom-träff          

kl. 9.00–12.00 Utbildningsmodul 2: Målgruppsanpassat skrivande i olika kanaler. Hur når jag mina målgrupper?  

Under denna modul jobbar vi tillsammans kring olika kommunikationskanaler som används i en organisation, t.ex. pressmeddelanden, hemsidor och sociala medier. Vi utgår från deltagarnas egna texter och reflekterar kring olika exempel. Modulen innehåller en förhandsuppgift. Som utbildare fungerar Jenny Stenberg-Sirén.  

Fredag 18.3.2022: Närträff (närvaro online är möjlig för den som inte kan resa till Helsingfors) 

kl. 9.30–10.00 Morgonkaffe        

kl. 10.00–12.30 Utbildningsmodul 3: Målgruppsanpassat skrivande i olika kanaler. Hur anpassar jag mina texter till olika kanaler 

Vi fortsätter jobba med målgruppsanpassad kommunikation i olika kanaler. Vi funderar kring vilka målgrupper vi har, vilka kanaler vi kan använda för att nå målgrupperna och hur man kan planera sin kommunikationsstrategi. Deltagarna får fortsätta jobba med texter från den egna organisationen och vi diskuterar syfte, budskap, tilltal, stil och genrer. Modulen innehåller en förhandsuppgift. Som utbildare fungerar Jenny Stenberg-Sirén.  

kl. 12.30-13.30 Lunch (på egen bekostnad) 

kl. 13.30–16 Utbildningsmodul 4: Översättningens villkor och förutsättningar inom. Vad är översättning och hur översätter jag olika texttyper?  

Under den här modulen får du reflektera kring översättning som textproduktion inom organisationen.  

 Vare sig du arbetar som översättare eller inte så möter du dagligen översättningar och kanske översätter du själv i ditt arbete. Under det här passet diskuterar vi vad översättning är, olika typer av översättning inom en organisation och vilka förutsättningar, villkor och normer det finns för översättning. Vi reflekterar kring vad det innebär att skapa flera språkversioner av en text och vi tar upp bland annat trogenhet med källtexten, mottagaranpassning i översättning, ansvar för produkten och översättarens professionella verktyg.  

Vi utgår från deltagarnas egna erfarenheter och analyserar exempel tillsammans.   

Modulen innehåller en förhandsuppgift. Som utbildare fungerar Lieselott Nordman

Fredag 25.3.2022: Zoom-träff  

kl. 9.00–12.00 Utbildningsmodul 5: Språket i bruk 

Vi går igenom aktuella språkfrågor med utgångspunkt i deltagarnas egna texter. Vi diskuterar varandras texter och tar upp till exempel textens struktur, finlandismer, skrivregler och stilfrågor. Vi tar upp handböcker, hjälpmedel och nyttiga webbsidor. Vi diskuterar också hur vi i vårt arbete ska förhålla oss till språkliga förändringar och vårt flerspråkiga samhälle. Som utbildare fungerar Jannika Lassus

Fredag 1.4.2022: Zoom-träff  

kl. 9–12 Utbildningsmodul 6: Översättningens villkor och förutsättningar. Praktiskt översättningsarbete och aktuella verktyg för översättning.  

Vi fortsätter temat om översättning och går nu in på deltagarnas översättningar. Vi diskuterar översättningsproblem och verktyg för översättningsarbetet. 

Under den första delen av passet jobbar vi utifrån den översättning som ni gjort till detta pass och lämnat in en vecka tidigare på Moodle. Uppgiften får deltagarna efter det första passet om översättning. Vi diskuterar och analyserar deltagarnas översättningar utifrån olika synvinklar, vilka val och lösningar deltagarna gjort, hur olika översättningsproblem har hanterats. Under den andra delen av passet kommer fokus att ligga på maskinöversättning som verktyg och postredigering som en del av översättningsarbetet. Tillsammans reflekterar vi kring hur tillkomstprocessen genom maskinöversättning syns i den färdiga översättningen och vilken dess roll är dels för den färdiga översättningen, dels för arbetsprocessen.   

Modulen innehåller en förhandsuppgift som är en gemensam översättning. Som utbildare fungerar Lieselott Nordman.

Fredag 8.4.2022: Zoom-träff 

kl. 9–11 Summering av kursen och respons  

SOM UTBILDARE FUNGERAR:  

Jannika Lassus, FD, universitetslektor i svenska språket, Helsingfors universitet. Jannika undervisar och forskar i kommunikation och textproduktion i arbetslivet, vid såväl myndigheter som företag. Hon är intresserad av alla aspekter av texter och skrivande i olika sammanhang, och vill gärna förstå varför olika texter ser ut som de gör. Hon har jobbat som översättare och gör ibland översättningar och språkgranskningar. För närvarande forskar hon i skrivande i den privata sektorn.  

Lieselott Nordman, FD, universitetslektor i svenska och svensk översättning, Helsingfors universitet. Lieselott forskar och undervisar i översättning och textproduktion, med ett särskilt fokus på offentliga texter vid institutioner och myndigheter och juridisk översättning. Hon är särskilt intresserad av vad som leder fram till den färdiga texten, de processer, villkor och normer som styr och skapar våra offentliga (översatta) texter. Lieselott har även arbetat som översättare och hon har vid ett flertal tillfällen föreläst och hållit workshopar om översättning vid bl.a. Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd.  

Jenny Stenberg-Sirén, FD, universitetslektor i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Jenny forskar som bäst i ungas språkliga praktiker i sociala medier. Hon är speciellt intresserad av vad som gör texter effektiva med tanke på målgrupp, stil, distributionskanal och språkliga normer. Tidigare har Jenny jobbat bl.a. som journalist vid Svenska Yle och som samhällsanalytiker och kommunikatör vid tankesmedjan Magma.   

ANMÄLAN

Anmäl dig via denna sida till utbildningen. Anmälningstiden utgår 3.2.2022 men deltagarantalet är begränsat och gruppen fylls i anmälningsordning. Ett välkomstbrev med mer information om kursen och kurslitteraturen samt en förhandsuppgift skickas till deltagarna då anmälningstiden utgått.  

Pris: 850 euro + moms 24% (sammanlagt 1054 euro). I priset ingår utbildningstillfällena, övningar  samt kursmaterial på Moodle.  Morgonkaffe med tilltugg ingår under närträffarna. Lunch och resor bekostas själv.

KOMMENTARER AV TIDIGARE KURSDELTAGARE

”Det var jättefint att få delta i en så relevant och bra utbildning på svenska.”

”Jag kan nog bara ge rosor. Jag anmälde mig till utbildningen för att den verkade vara så väl genomtänkt och bra uppbyggd och så var det även i praktiken.”

”Utbildningen fick mig att tänka på hur viktigt det är att ge texter den tid de förtjänar och att anpassa dem rätt enligt målgrupp.”

”Fick upp ögonen för hur viktigt det är att tänka på målgrupp och syfte.”

”Utbildningen gav många perspektiv. Trots att jag inte själv jobbar med översättning var det intressanta synvinklar gällande det området också för mig.”

”Tack för en välplanerad och nyttig kurs!”

Anmälan
Tidpunkt

17.2.–8.4.2022

Pris
850€ + alv. 24 %
(yht. 1054 €)

!

Anmälningstiden utgår 3.2.2022.
Ta kontakt
Tinja Räsänen
+358 50 3073670
tinja.rasanen@hyplus.fi


Se även dessa
Aktuellt

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>