Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Sertifioitu systeeminen coach -koulutus 2021

Koulutus antaa hyvät valmiudet yksilöiden valmentamiseen ja ammattimaisen coachingin toteuttamiseen. Coachin perustaitojen lisäksi koulutuksen tarjoama systeeminen näkökulma auttaa ymmärtämään organisaatiossa vaikuttavia muuttujia sekä kehittää vuorovaikutus- ja yksilöjohtamisen taitoja. Tämä helpottaa arjen haasteiden käsittelyä ja antaa valmiuksia onnistuneeseen muutosjohtamiseen. Koulutusohjelma on tarkoitettu erityisesti ohjaus- ja coachaustyötä tekeville, ohjausalan ammattilaisille, kouluttajille ja kehittäjille, jotka haluavat laajentaa ja syventää omia coach- ja vaikuttamistaitojaan sekä haluavat hankkia mahdollisesti ICF:n coach-sertifioinnin (ACC tai PCC).

Ajankohta

2.6.–30.11.2021

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena etäyhteyden välityksellä.
Hinta
3300€ + alv. 24 %
(yht. 4092 €)

Työelämän murros koskettaa laajalti niin organisaatioita kuin niissä työskenteleviä yksilöitäkin. Ennakoitavuus on heikkoa, perinteiset hierarkkiset rakenteet ja toimintatavat eivät enää toimi, tehokkuusvaatimukset pakottavat uudistumaan, työt automatisoituvat ja asiantuntijatyön osuus kasvaa. Suomalainen työelämä tarvitsee ammattivaikuttajia, systeemisiä coacheja, jotka keskittyvät yksilöissä ja yhteisöissä olevan potentiaalin valjastamiseen molempien osapuolien hyödyksi.

Koulutusohjelman hyödyt

 • Vahvistat coach-osaamistasi systeemiajattelun useilla konkreettisilla käytännön työkaluilla ja saat systeemiseen ajatteluun tukeutuvan kivijalan coach-identiteettisi rakentamiseen.
 • Pääset tekemään systeemistiä coachingia käytännössä ja ohjatusti.
 • Saat kokemuksen systeemisen toiminnan voimasta ja vaikuttavuudesta sekä opit hyödyntämään systeemistä, vuorovaikutussuhteet huomioivaa otetta yksilöiden ja organisaatioiden kehittämisessä.
 • Perehdyt konkreettisiin ja voimallisiin coaching-menetelmiin ja valmennustyökaluihin sekä opit hyödyntämään niitä coachina tai osana coachaavaa työotetta.
 • Opit hyödyntämään dynaamista kehittämisotetta ja vahvistamaan epämukavuusalueelle ohjaavaa työotetta.
 • Opit hyödyntämään ja toteuttamaan ohjaustyötä myös virtuaalisesti.

Kenelle

Koulutusohjelma on tarkoitettu erityisesti ohjaus- ja coachaustyötä tekeville, ohjausalan ammattilaisille, kouluttajille ja kehittäjille, jotka haluavat laajentaa ja syventää omia coach- ja vaikuttamistaitojaan sekä mahdollisesti hankkia itselleen ICF:n (ICF=International Coaching Federation) coach-sertifioinnin (ACC tai PCC). Koulutus tukee hyvin myös esim. projektipäälliköiden, esimiesten ja johtajien osaamista niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Osallistujilla tulee olla vähintään ammattikorkeakoulutasoinen tai vanhamuotoinen opintoasteinen pohjakoulutus.

Miksi systeeminen viitekehys?

Systeeminen ajattelu kiteytyy siihen yksinkertaiseen oivallukseen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Systeemi on kokonaisuus, jonka osat ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja joka on jatkuvassa liikkeessä. Muutos systeemin yhdessä osassa aiheuttaa vääjäämättä muutoksia toisaalla.

Systeeminen ajattelu auttaa ymmärtämään, että ympäröivä todellisuus ohjaa ajatteluamme ja toimintaamme monin tavoin, oli sitten kyse vuorovaikutussuhteista, erilaisista näkökulmista tai kokonaisuuksien rajauksista. Kasvaneen ymmärryksen ansiosta pystymme vaikuttamaan haluamiimme asioihin haluamallamme tavalla.

1. Tarkastellaan yhteyksiä yksilöiden asemesta
Systeeminen ajattelu auttaa meitä näkemään metsän puilta. Sen sijaan että keskittäisimme huomiomme yksilöön, voimme paneutua asioiden ja ihmisten välisiin yhteyksiin. Vaikuttamalla vuorovaikutussuhteisiin vaikutamme koko organisaation toimintaan.

2. Kun näkökulma muuttuu, kaikki muuttuu
Vaikka tarkasteltava kokonaisuus pysyisi samana, se näyttäytyy erilaisena näkökulmasta riippuen. Kun ymmärrämme, että näkökulmia on lukuisia ja että jokainen niistä vaikuttaa eri tavalla ihmisten käyttäytymiseen, pystymme helpommin muovaamaan tilanteita.

3. Valinnoilla on väliä
Käsiteltäviä asioita tai kokonaisuuksia voidaan rajata eri tavoin. Valitut rajaukset puolestaan ohjaavat sekä ajattelua että toimintaa. Hyödyntämällä systeemistä ajattelua voimme oikeiden rajausten avulla luotsata organisaatiota kohti tavoitteita.

Systeeminen coach osaa tehdä  näkyväksi coachattavan vuorovaikutussuhdeverkostoa ja tarjoaa vaikuttavia menetelmiä yksilön ajattelun kehittämiseksi ja toiminnan fokusoimiseksi. Systeeminen coach vaikuttaa osaamisellaan positiivisesti coachattavan sekä sen systeemin toimintaan, jonka osa hän on.

Systeeminen ote coachin toiminnassa tarjoaa perinteisen tavoiteohjautuvan coach-käytännön rinnalle käytännönläheisiä työkaluja taustalla vaikuttavien ilmiöiden tutkimiseen ja vuorovaikutussuhteisiin vaikuttamisen dynamiikkaan.

Koulutusohjelman rakenne, keskeinen sisältö ja työskentelymuodot

Moduuli 1: Coachingin perustaidot 2.6.2021 (1 pv) (etätoteutus)
Tavoitteena on rakentaa oppimiselle otollinen maaperä ja tukea osallistujien ryhmäytymistä. Painopisteinä ovat ICF:n coaching-filosofian perusteet. Ohjausammattilaisuus ja coach-identiteetti: erot ja yhtäläisyydet muihin ohjausmuotoihin.

 • Coachingin ydintaidot
 • Coach-vuorovaikutuksen perustan rakentaminen
 • Kuuntelun taito ja voimallisten kysymysten viisaus

Moduuli 2: Systeemisyys coachingissa 23.–24.8.2021 (2 pv) (etätoteutus)
Tavoitteena on selkeyttää osallistujille systeemisen ajattelun perustaa ja erilaisia sovellusalueita sekä tarjota rakennusaineksia, joilla osallistujat voivat aloittaa oman coach-identiteettinsä rakentamisen.

 • Systeemisen ajattelun mahdollisuudet
 • Oma systeemini coachina
 • Systeemisten työkalujen harjoittelua (mm. kulttuuridynamo, verkostokartta, symbolityöskentely)
 • Reflektion käytännöt ja oppimaan oppiminen

Moduuli 3: Coachingin kivijalka 4.–5.10.2021 (2 pv) (etätoteutus)
Tavoitteena on syventyä ICF:n coaching-filosofiaan ja eettiseen perimään sekä yhdentoista ydintaidon äärelle ja näin tarjota valmiudet yksilölliselle coach-taitojen kehittämiselle.

 • Coachingin eettinen perusta
 • Dialogisuus coachingin ytimessä
 • Volitio tavoitteiden mahdollistajana
 • Grow-malli coach-vuorovaikutuksen ytimessä: käytännön harjoittelua ja palautetta

Virtuaalivalmennus 8.11.2021 klo 8.30–10.30
Moduulien 3 ja 4 välissä toteutetaan ryhmävalmennus virtuaalisesti. Tarkoitus on syventää osallistujien ymmärrystä vaikuttamistaitojen dynamiikasta.

Moduuli 4: Systeeminen vaikuttaja 29.–30.11.2021 (2 pv) (etätoteutus)
Tavoitteena on laajentaa näkemystä systeemisestä ajattelusta ja tarkastella coachin toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia osana organisaatiosysteemiä.

 • Systeemisen virtuaalicoachingin mahdollisuudet: Pro Real -alusta ohjausammattilaisen tukena
 • Yksilön ja tiimin valmentamisen ydintaidot
 • Systeeminen Coach organisaatiokulttuurin rakentajana
 • Valmentava johtamiskulttuurin edistäminen
 • Pilari-malli yksilön ja tiimin valmentamisen syventäjänä

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena etäyhteyden välityksellä.

Sertifioitu Systeeminen Coach (SSC) -ohjelma on intensiivinen oppimispolku, jonka kivijalan muodostavat yhteiset lähivalmennusjaksot. Neljä valmennusmoduulia ja seitsemän valmennuspäivää keskittyvät ICF:n määrittämien ydintaitojen syventämiseen, coachin etiikan sisäistämiseen sekä systeemiseen ymmärrykseen työyhteison ja organisaation vaikuttamisen dynamiikasta. Ohjelma on laajuudeltaan 12 opintopistettä ja kestää noin seitsemän kuukautta. 

Valmennusmoduuleja on neljä ja etäkoulutuspäiviä on yhteensä seitsemän. Jokainen moduuli sisältää teemoihin liittyviä asiantuntijaesityksiä sekä monipuolista, toiminnallisin menetelmin toteutettua käytännön harjoittelua pienryhmissä.  

Välijaksojen käytännön harjoitteluosuudet sisältävät moduulien teemoihin liittyviä sovellustehtäviä, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustumista sekä coach-harjoittelua vertaisparin kanssa. ICF:n määrittelemiä coach-koulutustunteja ohjelmasta saa yhteensä 80 (lähijaksot 56 h + käytännön harjoittelu ja soveltaminen 24 h). Ohjelmasta saa myös 12 opintopistettä, mikä edellyttää ICF:n tuntien lisäksi tutustumista alan uusimpiin tieteellisiin artikkeleihin ja tutkimuksiin sekä henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan pitämisen. 

Koulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristönä sekä opiskelun että oppimisen tukena Moodlea. Kahden viimeisimmän moduulin välissä pidetään lisäksi erillisvalmennus (kesto 2h), jossa syvennetään systeemisen coachin osaamista yksilöiden vaikuttajana.

Kouluttajat ja asiantuntijat

Koulutuksen pääkouluttajina ja prosessin vetäjinä toimivat systeemisen coachingin pioneerit ja Coaching Housen ammattilaiset Vesa Ristikangas ja Marjo-Riitta Ristikangas.

Vesa Ristikangas on koulutukseltaan TM, teologi, tradenomi, ICF-sertifioitu coach (PCC) sekä psykodraamaohjaaja (CP). Lisäksi hän on suorittanut Iso-Britanniassa arvostetun kansainvälisen tiimicoahing-tutkinnon (Systemic Team Coaching Master Practitioner Diploma).

Vesa on johdon coach, yksi coachingin pioneereista Suomessa, intohimoinen johtamisen kehittäjä sekä tietokirjailija. Coach-kouluttajana Vesa yhdistää pitkään coach-kokemukseensa ryhmädynaamisen ja systeemisen työskentelyotteen. Monipuolista kokemustaan Vesa on tehnyt näkyväksi kirjoittamalla kirjoja valmentavasta johtamisesta ja toimivasta yhteistyöstä. 

Vesa on vaikuttanut aktiivisesti coaching-alan kehittämiseen Suomessa ja toiminut hallitusvastuussa sekä Suomen Coaching-yhdistyksessä ja ICF Finlandissa. Lisäksi hän on toiminut johtamisvastuussa Suomen Coaching-yhdistyksen Tuki Oy:n ja ICF Finlandin hallituksen puheenjohtajana.

Suomen Coaching-yhdistys ja International Coach Federation Finland valitsivat Vesan vuoden 2012 Coachiksi. Vesa on lisäksi kirjoittanut ja ollut mukana toimittamassa useita alan kirjoja.

Marjo-Riitta Ristikangas on koulutukseltaan VTM, organisaatio- ja sosiaalipsykologi, psykodraamaohjaaja ja sertifioitu coach (PCC). Marjo-Riitta on myös yksi ICF Finlandin perustajista ja ollut aikoinaan myös sen ensimmäisen hallituksen jäsen.

Marjo-Riitta on valmentavan johtamisen erityistuntija ja BoMentis Oy:n toimitusjohtaja. Hän pureutuu pitkällä kokemuksella ja pohjalaisella määrätietoisuudella huipputiimien rakentamiseen, kokemuksellisten esimiesvalmennusten toteuttamiseen ja yksilöcoaching-prosessien ohjaamiseen. 

Kouluttajan roolissa Marjo-Riittaa kiinnostavat ryhmän dynamiikka ja siihen vaikuttaminen, yksilöllisen hyvinvoinnin merkitys sekä henkilökohtaisen oppimisprosessin lainalaisuudet. Hän on kirjoittanut seuraavat kirjat valmentavasta ajattelu- ja toimintatavasta: Valmentava johtajuus (2010 SanomaPro), Valmentava esimies (2014, Talentum) ja Tiimin valmentaminen (2014, Talentum). 

Hinta

Koulutusohjelman hinta on 3300 euroa + alv 24 % ja se laskutetaan kolmessa erässä. Arvonlisäverokannan mahdolliset muutokset vaikuttavat myös koulutuksen hintaan. Hinta sisältää moduulien lähiopetuksen ja niissä jaettavan oppimateriaalin, välijaksojen työskentelyn ohjauksen, aamu- ja iltapäiväkahvit lähiopiskelupäivinä sekä Webinaarin ja Moodle-verkko-oppimisympäristön käytön valmennuksen aikana.

Kohti sertifiointia

Sertifioitu systeeminen coach (SSC) on Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n järjestämä kokonaisvaltainen ja vaikuttava coach-valmennusohjelma, joka perustuu kansainvälisen International Coach Federationin (ICF) perustaitoihin. Ohjelman hyväksyttyä suoritusta voit myös käyttää coach-sertifioinnin hakemiseen (ACC tai PCC). SSC-ohjelmasta saat sertifiointiin tarvittavan osaamisen sekä henkilökohtaisen ohjaustuen varsinaisen sertifioinnin hankkimiselle. 

Ensimmäisen tason sertifiointia (ACC = Associate Certified Coach) varten tarvitset SSC-ohjelman lisäksi:

 • 100 h todennettua käytännön coachaus-harjoittelua
 • monivalintatentin (Coach Knowledge Assesment) hyväksytyn suorituksen
 • mentorcoaching-ohjelman (10 h) suorituksen

Mentorcoachingissa pureudutaan coachingin ydintaitojen kehittämiseen. Mentorcoaching-prosessi on mahdollista käydä halutessaan varsinaisen koulutuksen jälkeen. Tämä osio ei siis kuulu SSC-valmennusohjelman hintaan.

Varaamme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

2.6.–30.11.2021

Hinta
3300€ + alv. 24 %
(yht. 4092 €)

!

Haku koulutukseen on päättynyt, mutta jos olet kiinnostunut osallistumaan, lähetä viesti osoitteeseen: hannu.niemela@hyplus.fi
Ota yhteyttä
Hannu Niemelä
+358 50 4392416
hannu.niemela@helsinki.fi
Pia Vuorinen
+358 50 318 9941
pia.vuorinen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>