Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Psyykkisesti oireilevien lasten tukeminen koulussa ja varhaiskasvatuksessa

Koulutus auttaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja peruskoulun opettajia sekä oppilashuollon henkilöstöä tukemaan psyykkisesti oireilevia lapsia varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Osallistujat saavat välineitä mielenterveystaitojen vahvistamiseen lapsen omassa ympäristössä osana toimintakulttuuria. Lisäksi koulutus tarjoaa keinoja opettajan omien voimavarojen tiedostamiseen, arvioimiseen ja vahvistamiseen.

Ajankohta

7.11.2022–30.1.2023

Toteutustapa
Lähiopetus
Paikka
Helsinki
Hinta
620  (+alv/vat 24%)
(yht. 768,80 )

Lähes joka viidennellä suomalaisella on jokin mielenterveyden häiriö, ja kaikista aikuisten mielenterveyden häiriöistä noin puolet on alkanut ennen 14. ikävuotta. Vaikka lasten mielenterveyden häiriöt eivät ole tutkimusten mukaan viime vuosina merkittävästi kasvaneet, vaikuttaa mielen kuormittuminen lisääntyneen.

Tuore sosiaali- ja terveysministeriön kansallinen mielenterveysstrategia 2020–2030 linjaa, että lasten ja nuorten kehitysvaiheet huomioivaa tukea tulisi tuoda varhaiskasvatukseen sekä koulu- ja opiskeluympäristöön. Tuen tulisi integroitua osaksi koulun ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria.

Tässä koulutuksessa pureudutaan psyykkisesti oireilevien lasten kehityksellisiin taustavaikutteisiin. Koulutus tarjoaa opettajille konkreettisia työkaluja mielenterveystaitojen vahvistamiseen lapsen omassa ympäristössä osana toimintakulttuuria sekä keinoja opettajan omien voimavarojen tiedostamiseen, arvioimiseen ja vahvistamiseen. Koulutus tukee opettajan voimavaroja ja vahvistaa ammatillista osaamista.

KENELLE

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja peruskoulun opettajille sekä oppilashuollon henkilöstölle. Koulutukseen otetaan enintään 25 kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

HYÖDYT

Mielenterveys voimistaa kykyämme selviytyä arjessa meille tärkeissä yhteisöissä ja vuorovaikutussuhteissa. Se auttaa selviytymään kehitysvaiheisiin kuuluvista haasteista ja lisää joustavuutta sekä vahvistaa kykyä oppia uutta ja tehdä itselle merkityksellisiä ja tärkeitä valintoja.

Koulutus tarjoaa opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille tietoa psyykkisesti oireilevien lasten kehityksellisistä taustavaikuttajista. Se antaa konkreettista tukea kiireiseen ja kuormittavaan arkeen, jotta opettajat voisivat itse mahdollisimman hyvin tukiessaan oireilevia lapsia.

Oman ammatillisen itsetuntemuksen tutkiminen koostuu opettajan omien tunnetaitojen ja voimavarojen tunnistamisesta ja vahvistamisesta. Koulutuksessa painotetaan ennakoivan tuen merkitystä ja vahvistetaan valmentavan vertaismentoroinnin sekä konsultoivan työotteen omaksumista.

TOTEUTUS JA TYÖSKENTELYTAVAT

Koulutus toteutetaan kolmepäiväisenä kokonaisuutena lähiopetuksena. 

Koulutuspäivät: 7.11., 14.12. ja 30.1. klo 9–16

Koulutuspaikka sijaitsee Helsingin keskustassa (tarkka sijainti ilmoitetaan myöhemmin).

Koulutuspäivien työskentelytavat sisältävät luentoja, itsenäisesti ja ryhmässä toteutettavia tehtäviä, pohdintatehtäviä, valmentavaa työotetta, vertaismentorointia sekä pienryhmäkeskusteluja. Lisäksi koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä. Koulutuspäivien välitehtävinä toteutetaan koulutuksen teemoihin liittyvää arjen havainnointia oppimispäiväkirjan muodossa.

SISÄLTÖ

Koulutus koostuu kolmesta koulutuspäivästä.

Päivä 1. Tunnistan, kohtaan ja hyväksyn – ammattilaisen omat mielenterveystaidot

  • Arvotyöskentely: mistä arvoni kumpuavat – tiedostaminen vahvistaa itsetuntemusta
  • Tunnetyöskentely: tunnistan tunteet mielessä ja kehossa, mielen rauhoittamisen ja ankkuroinnin erilaiset keinot, tiedostava sisäinen puhe
  • Ammatillinen itsetuntemus: miten arvot ja tunteet vaikuttavat tulkintoihin ja määritelmiin arjen erilaisista vuorovaikutustilanteista
  •  Sanojen voima: mistä sanani kumpuavat, miten valjastan sanat tietoisiksi konkreettisiksi työkaluiksi
  • Koulutusosio tuo konkretiaa seuraavissa arjen kysymyksissä: Mihin asioihin voin vaikuttaa oppilaan tukemisessa? Miten rajaan työtäni niissä asioissa, joihin en voi vaikuttaa? Mistä saan kollegiaalista tukea tai konsultaatioapua oppilaan oireillessa psyykkisesti? 

Päivä 2. Lapsen mielenterveystaitojen vahvistaminen ja psyykkisen haavan kohtaaminen

  •  Mielen hyvinvointi voimavarana: tutkimustietoa mielen hyvinvoinnin taustalla vaikuttavista syistä; sisäisten ja ulkoisten, suojaavien ja haavoittavien tekijöiden tunnistaminen
  • Psyykkisen haavan kohtaamiseen oppimisympäristössä: lapsuusiän tyypillisimpien mielenterveyden häiriöihin perehtyminen; tietoisuus käyttäytymisen taustalla olevista mahdollisista kehityksellisistä neuropsykiatrisista tekijöistä; ympäristön merkitys säätelytaitojen kehittymisessä
  • Taitavan käyttäytymisen vahvistaminen: Miten ohjata kohtaamaan ja hyväksymään voimakkaita tunteita ja miten vähentämään tunteiden välttelyä? Miten vahvistaa lapsen taitavaa ja kyvykästä käyttäytymistä? Miten työskennellä tavoitteiden suuntaisesti huomioiden yksilölliset valmiudet ja miten toimia, kun uudet opitut taidot eivät vielä kanna tai kun tulee vastoinkäymisiä?
  • Viisaan mielen taidot ja valmiudet käyttöön: työskennellään kuvitteellisen tapausesimerkin kautta huomioiden ikäkaudelle tyypillinen itsesäätelyn kehittyminen ja kehitykselliset perustarpeet

Päivä 3. Tapaustyöskentely

Viimeisenä koulutuspäivänä työskennellään osallistujien tapausesimerkkien äärellä. Päivän aikana sovelletaan edellisten päivien oppeja ja perehdytään osallistujien tuomiin arjen haasteellisiin tilanteisiin hyödyntämällä valmentavan työotteen ja vertaismentoroinnin menetelmiä. Koulutuspäivä sisältää kokemuksellisia, toiminnallisia sekä pienryhmien kautta rikastettuja keskusteluja.

KOULUTTAJAT

Anne-Mari Kuusimäki on luokan- ja aineenopettaja, kasvatustieteen tohtori, neuropsykiatrinen valmentaja sekä ratkaisukeskeinen yksilö- ja ryhmävalmentaja. Kuusimäen erityisosaamiseen kuuluu erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden tukeminen isoissa luokissa luokan- ja aineenopettajan näkökulmasta. Hänellä on pitkä työkokemus monitahoista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten koululuokissa. Kuusimäen osaamisalueena on myös moniammatillinen yhteistyö kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella. Hän on tutkimuksensa kautta kiinnostunut kehittämään myönteistä yhteistyötä oppilaiden vanhempien kanssa. Arvostava vuorovaikutus tukee niin oppilaiden, kuin aikuistenkin hyvinvointia.

Marjo Lillman toimii HUS Aivokeskuksen nuorisopsykiatrian linjan avohoidon palveluiden sekä Nuorisopsykiatriakeskus Alkun toimintaterapeuttina ja kognitiivisena lyhytterapeuttina (12/2022). Lillmanilla on monipuolinen kokemus lasten ja nuorten hoito- ja terapiatyöstä ja neuropsykiatristen haasteiden arviointi- ja kuntoutustyöstä nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Lisäksi hänellä on useiden vuosien kokemus sosiaalista ja emotionaalista tukea tarvitsevien lasten erityisopetuksesta. Hänen erityisosaamistaan ovat lasten ja nuorten tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen haasteet sekä neuropsykiatriset pulmat. Niin kliinisessä työssä terapeuttina kuin kouluttajana, Lillman pitää tärkeänä lisätä ymmärrystä vahvan vuorovaikutuksen merkityksestä, mielen taitojen tärkeydestä ja toivon läsnäolosta.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

7.11.2022–30.1.2023

Hinta
620  (+alv/vat 24%)
(yht. 768,80 )

!

Koulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.10.2022. 
Koulutukseen otetaan enintään 25 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ota yhteyttä
Jenni Sillantaka
+358 50 5659438
jenni.sillantaka@hyplus.fi
Vera Rahkonen
+358 50 594 9800
vera.rahkonen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!