FI | SV | EN

Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten tukeminen

Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu ja mielen kuormittuminen vaikuttavat lisääntyneen, ja tarve lasten ja nuorten kehitysvaiheet huomioivalle ohjaukselle ja tuelle on tästä syystä suuri. Kouluissa ja päiväkodeissa tarvitaan myös osaamista tuen integroimiseksi osaksi toimintaa. Psyykkisen oireilun tunnistaminen ja tieto, miten tukea ja ohjata lapsia ja nuoria eteenpäin, on tärkeää opetus- ja kasvatushenkilöstölle. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Ajankohta

29.1.–24.4.2024

Toteutustapa
Lähiopetus
Paikka
Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Hinta
Maksuton

HYÖDYT

Koulutus tarjoaa opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille:  

 • tietoa ja ymmärrystä psyykkisen oireilun taustatekijöistä  
 • keinoja tukea lapsia ja nuoria arjen käytännöissä ja koko yhteisön tasolla
 • mahdollisuuden kokemusten jakamiseen sekä vertaistukeen sekä
 • voimaantumista omaan ammatilliseen hyvinvointiin.  

Koulutusprosessissa tuetaan myös osallistujien ammatillista itsetuntemusta tunnetaitojen ja voimavarojen vahvistamiseksi. Koulutusprosessissa mallinnetaan valmennuksellisen ja dialogisen työotteen soveltamista oppilaiden kanssa.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetus-, oppilashuolto- ja kasvatustyötä tekevälle henkilöstölle. Koulutus on Opetushallituksen tukemaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen koulutusta ja siihen voivat ilmoittautua vain kohderyhmään kuuluvat.

TOTEUTUS JA AIKATAULU

Koulutukseen (5 op) kuuluu 5 lähikoulutuspäivää (2+2+1), webinaari sekä etäkoulutustapaaminen. Lisäksi osallistujat tuottavat koulutuksen aikana tuetusti koulu-/yksikkökohtaisen suunnitelman ”mielenhyvinvoinnin kolmiportaisesta tuesta”, jonka avulla osallistujat saavat käytännön työkaluja psyykkisesti oireilevien lasten tukemiseen sekä omaan ammatilliseen hyvinvointiin.

1. osio: Ammattilaisen sekä lasten ja nuorten mielenterveystaidot 

Osio sisältää kaksi (2) lähipäivää sekä välitehtävän.

Koulutuspäivä 29.1.2024 klo 9–16: Ammattilaisen omat mielenterveystaidot 

 • Arvot, tunteet ja joustavat mielentaidot ammatillisen itsetuntemuksen perustana
 • Tutkittua tietoa hermostosta: aivojen rauhoittaminen ja kanssasäätely
 • Tietoisuus omien tulkintojen ja puheen vaikutuksesta vuorovaikutukseen
 • Päivän opitun hyödyntäminen tapausesimerkin kautta

Työskentelyssä mallinnetaan ratkaisukeskeistä valmentavaa menetelmää.

Koulutuspäivä 30.1.2024: Lapsen mielenterveystaitojen vahvistaminen ja psyykkisen oireilun kohtaaminen 

 • Tutkimustietoa mielen hyvinvoinnin taustatekijöistä
 • Psyykkisen oireilun kohtaaminen: tyypillisimmät mielenterveyden häiriöt ja kehitykselliset taustavaikuttajat
 • Ympäristön ja kiintymyssuhteen merkitys säätelytaitojen kehittymisessä
 • Päivän opittua hyödynnetään tapausesimerkin kautta ja työskentelyssä mallinnetaan avoimen dialogin menetelmää

2. osio: Kehitykselliset taustavaikuttajat ja vahvistava vuorovaikutus

Osio sisältää webinaarin, kaksi (2) lähipäivää sekä välitehtävän.

Webinaari 15.2. klo 15–16: Mielenterveyden kuormittumisen tunnistamisen ja varhaisen tuen merkitys nuoruusikäisen turvallisen kehityksen tukena, Laura Takala

Koulutuspäivä 18.3.2024: Neuropsykiatriset oireyhtymät psyykkisen oireilun taustalla 

 • Aivojen ja hermoston toiminta
 • Itsesäätelyn, impulssikontrollin ja toiminnanohjauksen taitojen vahvistaminen
 • Turvallisuudentunne ryhmässä
 • Työn rajaaminen ja kollegiaalinen tuki
 • Opitun hyödyntäminen: työskennellään tapausesimerkin kautta ratkaisukeskeistä työotetta hyödyntäen

Koulutuspäivä 19.3.2024: Vahva ja vahvistava vuorovaikutus 

 • Taitavan käyttäytymisen vahvistaminen: voimakkaat tunteet ja välttelykäyttäytyminen
 • Mielenterveystaitojen pitkäjänteinen vahvistaminen
 • Opitun hyödyntäminen: työskennellään tapausesimerkin kautta huomioiden ikäkaudelle tyypillinen itsesäätelyn kehittyminen ja kehitykselliset perustarpeet

3. osio: Arjen haasteet ja käytännön tuki

Osio sisältää ennakkotyöskentelyä, etäkoulutustapaamisen (2 h) sekä yhden (1) lähipäivän.

Etäkoulutustapaaminen 8.4. klo 14–16: Oman oppilastapausesimerkin valmistelu ja mielenhyvinvoinnin tuen suunnitelman viimeistely

Koulutuspäivä 24.4.2024: Tapaustyöskentely ja yhteenveto mielenhyvinvoinnin vahvistamiseksi

Koulutuspäivän teemana on osallistava ja toiminnallinen työskentely osallistujien oppilastapausesimerkkien äärellä. Päivän aikana sovelletaan koulutuksen sisältöjä tapausesimerkkeihin ja perehdytään arjen haasteellisiin tilanteisiin hyödyntämällä valmentavan työotteen menetelmiä. Päivässä käydään myös läpi osallistujien mielenhyvinvoinnin kolmiportaisia suunnitelmia ja käytännön toteutuksia niin lasten ja nuorten kuin opettajan ja kasvattajan oman hyvinvoinnin osalta. Lisäksi vedetään yhteen opittua ja koulutuksen antia oman ja koko työyhteisön näkökulmasta.

KOULUTTAJAT JA VIERAILEVAT ASIANTUNTIJAT

Anne-Mari Kuusimäki on luokan- ja aineenopettaja, kasvatustieteen tohtori, neuropsykiatrinen valmentaja sekä ratkaisukeskeinen yksilö- ja ryhmävalmentaja. Kuusimäen erityisosaamiseen kuuluu erityisen ja tehostetun tuen lasten ja nuorten tukeminen isoissa luokissa luokan- ja aineenopettajan näkökulmasta. Hänellä on pitkä työkokemus monitahoista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten koululuokissa. Kuusimäen osaamisalueena on myös moniammatillinen yhteistyö kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella. Hän on tutkimuksensa kautta kiinnostunut kehittämään myönteistä yhteistyötä oppilaiden vanhempien kanssa.

Marjo Lillman on tunnekeskeinen toimintaterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttikoulutettava. Lillmanilla on monipuolinen ja laaja-alainen kokemus lasten ja nuorten hoito- ja terapiatyöstä ja neuropsykiatristen haasteiden arviointi- ja kuntoutustyöstä nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sekä yksityissektorilla. Lisäksi hänellä on useiden vuosien kokemus sosiaalista ja emotionaalista tukea tarvitsevien lasten erityisopetuksesta. Hänen erityisosaamistaan ovat lasten ja nuorten merkittävät tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen haasteet sekä neuropsykiatriset pulmat. Niin kliinisessä työssään terapeuttina kuin kouluttajana hän pitää tärkeänä lisätä ymmärrystä vahvan ja vahvistavan vuorovaikutuksen merkityksestä, mielen taitojen tärkeydestä sekä toivon läsnäolosta. 

Laura Takala on nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja psykoterapeutti, jolla on monipuolinen ja pitkä kokemus nuorten ja aikuisten psykiatrisesta arvioinnista ja hoidosta. Lisäksi hän on työskennellyt terveyskeskuslääkärinä, koululääkärinä ja Auroran sairaalan erityisen hoidon osastolla (EHO). Takala on luennoinut ja kouluttanut laajalti sekä työskennellyt konsultoivana psykiatrina eri tahoilla.

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen ilmoittaudutaan oheisella ilmoittautumislomakkeella 5.1.2024 mennessä. HUOM! Koulutus on täynnä

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle (perusopetuksen ja lukion henkilöstö) maksutonta, mutta esimerkiksi sijaiskuluista vastaa osallistuja itse.

Koulutukseen otetaan 25 kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumalla sitoudut koulutuksen kokonaisuuteen, verkkotapaamisiin osallistumiseen ja kokonaisuuden suorittamiseen.

Luethan peruutus- ja keskeyttämisehdot: Osallistujille maksuttomien koulutusten peruutus- ja keskeyttämisehtona on, että jos osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai osallistuja ei aloita koulutusta ilman pätevää syytä, peritään toimistomaksuna 80 euroa. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset. Esteen sattuessa ilmoittautuneen osallistujan puolesta voi osallistua toinen henkilö.

 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

29.1.–24.4.2024

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmälle (perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstö) maksuton.

HUOM! Koulutus on täynnä! 

Koulutus järjestetään pk-seudulla toisen kerran vuoden 2025 alussa

Ota yhteyttä
Anne Burman
+358 50 415 0538
anne.burman@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista