Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Opeta ja arvioi – sujuva luku- ja kirjoitustaito 3.–6.-luokkalaisilla

Haluaisitko, että oppilaasi innostuvat ja motivoituvat suomen kielestä ja kirjallisuudesta? Tässä koulutuksessa opit tukemaan jokaisen oppilaan kielitaitoa, kielellisen identiteetin rakentumista sekä sujuvan luku- ja kirjoitustaidon oppimista. Saat uusia ideoita opetuksen suunnitteluun ja monipuolisen arvioinnin toteuttamiseen. Mentoroinnin avulla kehität omaa työtäsi käytännössä. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmälle maksuton. Koulutus alkaa elokuussa ja toteutetaan etäyhteydellä.

Ajankohta

24.8.–3.12.2021

Toteutustapa

Paikka
Koulutus toteutetaan etäyhteydellä
Hinta
Maksuton

Koulutuksessa perehdytään sellaisiin opetus- ja työskentelymenetelmiin, jotka on todettu tutkimuksissa tehokkaiksi ja käytännössä toimiviksi.

Koulutus antaa eväitä yleisen ja tehostetun tuen järjestämiseen äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla. Saat konkreettisia ideoita inkluusion sekä monikielisen ja kielitietoisen toimintakulttuurin luomiseen. 

Opetus ja arviointi kulkevat koko ajan rinta rinnan yhtenä kokonaisuutena koulutuksessa.

Toteutustapa

Koulutus muodostuu aloitus- ja päätösseminaarista sekä viidestä osiosta, joista jokainen keskittyy yhteen äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen osa-alueeseen. Kukin osio sisältää yhden etäkoulutuspäivän, henkilökohtaista ohjausta ja/tai vertaismentorointia sekä opetuskokeilun omassa luokassa.

Koulutuksen aikana muodostetaan pienryhmät, joilla on mahdollisuus räätälöidä toteutus yhdessä ohjaajan kanssa osallistujien omia tarpeita vastaavaksi.

Kenelle

Koulutus on suunnattu luokanopettajille, erityisopettajille ja resurssiopettajille.

Koulutuksen rakenne (6 op)

1. Aloitusseminaari 24.8.2021 klo 14-17

 • Esitellään koulutukseen liittyvät käytännön asiat, koulutuksen sisällöt ja tavoitteet
 • Muodostetaan pienryhmät ja laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet koulutukselle

2. Koulutuspäivä 26.8.2021 klo 9-16: Lukutaito

 • Tarkastellaan lukutaidon kehityksellistä jatkumoa sekä siihen liittyviä osatekijöitä
 • Avataan opetussuunnitelman laaja tekstikäsitys
 • Esitellään ikäryhmälle (3.–6.-luokkalaiset oppilaat) sopivaa ja lukuintoa lisäävää kauno- ja tietokirjallisuutta
 • Perehdytään monipuolisiin lukustrategioihin ja opetusmenetelmiin erilaisten tekstien parissa
 • Perehdytään lukutaitoon liittyviin oppimishaasteisiin ja niiden tukemiseen
 • Tutustutaan siihen, miten erilaisia mediasisältöjä tulkitaan (medialukutaito)
 • Perehdytään erilaisiin lukutaidon arviointimenetelmiin

3. Koulutuspäivä 17.9.2021 klo 9-16: Kirjoitustaito

 • Tarkastellaan kirjoitustaidon kehityksellistä jatkumoa sekä siihen liittyviä osatekijöitä, kuten lukivalmiuksia, teknistä kirjoitustaitoa (oikeinkirjoitus), kirjoittamisen sujuvuutta ja tuottavaa kirjoittamista
 • Perehdytään erilaisten tekstien tuottamiseen sekä monipuolisiin opetusmenetelmiin, joilla kehitetään sujuvaa kirjoitustaitoa
 • Käsitellään tekstin tuottamista sanataiteena, luovuuden ja oman identiteetin ilmaisukeinona
 • Tutustutaan erilaisiin kirjoitustaidon arviointimenetelmiin

4. Koulutuspäivä 7.10.2021 klo 9-16: Kielitieto ja tekstitaidot

 • Perehdytään toiminnallisiin ja innostaviin opetusmenetelmiin kielitiedon opetuksessa, erityisesti kehollisuutta, ilmaisutaitoa ja vuorovaikutuksellisuutta hyödyntäen
 • Avataan laajaa tekstikäsitystä tekstin tuottamisen näkökulmasta ja perehdytään tekstitaitojen monipuolisiin opetusmenetelmiin
 • Tutustutaan erilaisiin ja monipuolisiin kielitiedon ja tekstitaidon arviointimenetelmiin

5. Koulutuspäivä 4.11.2021 klo 9-16: Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa

 • Keskitytään kielellisiin haasteisiin (erityisesti lukivaikeudet) ja siihen, miten opettaja voi ohjata ja tukea oppilaiden kielellistä kehitystä sekä eriyttää opetustaan
 • Esitellään erilaisia konkreettisia malleja ja menetelmiä, joilla voidaan tukea oppilaita sanavarannon laajentamisessa, luku- ja kirjoitustaidon kehittämisessä, taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden ja muiden tekstien löytämisessä ja lukemisessa, luetun ymmärtämisen strategioiden käyttämisessä sekä sopivien opiskelustrategioiden kehittämisessä ja omien vahvuuksien tunnistamisessa
 • Keskitytään yleisen ja tehostetun tuen toteuttamistapoihin ja menetelmiin sekä esitellään erilaisia erityisopettajan ja luokanopettajan yhteistyöhön ja yhteisopettajuuteen liittyviä malleja
 • Tutustutaan arviointimenetelmiin, joiden avulla oppilas, jolla on kielellisiä haasteita, voi osoittaa osaamisensa eri tavoin

6. Koulutuspäivä 19.11.2021 klo 9-16: Monilukutaito ja vuorovaikutustaidot

 • Tutustutaan siihen, mitä monilukutaidolla tarkoitetaan ja miten se liittyy opetussuunnitelman laajaan tekstikäsitykseen
 • Tutustutaan erilaisiin monilukutaitoa vaativiin teksteihin, jotka yhdistävät videota, kuvaa, ääntä ja tekstiä
 • Tutkitaan, miten oppilaalle tuttua audiovisuaalista tekstimaailmaa voidaan hyödyntää suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa
 • Tehdään konkreettisia harjoituksia eri tavoista opettaa monilukutaitoa vuorovaikutuksellisesti
 • Perehdytään monilukutaidon merkitykseen monialaisten oppimiskokonaisuuksien opettamisessa
 • Tutustutaan erilaisiin monilukutaidon arviointimenetelmiin

7. Päätösseminaari 3.12.2021 klo 14-17

 • Kootaan yhteen koulutuksen aikana syntyneet oivallukset sekä omien kehittämis- ja kokeilutehtävien tulokset
 • Vierailevat puhujat esittelevät omia hyviä käytäntöjään ja pedagogisia materiaalejaan

Kouluttajat

Elisa Helin, erityisopettaja, luokanopettaja, oppikirjailija, opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen asiantuntija, yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopistossa

Elisa Hurmerinta, äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja Sipoossa, luokanopettaja ja oppikirjailija

Ulla Ilomäki-Keisala, luokanopettaja ja
opettajankouluttaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, oppikirjailija

Marjo Lindeman, erityisopettaja, luokanopettaja ja opetusharjoittelun ohjaaja Arabian peruskoulussa

Elsi Santalaäidinkielen ja
kirjallisuuden aineenopettaja, luokanopettaja, suomenopettaja, Vantaan
tutoropettaja ja oppikirjailija

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2021 toteutukseen on nyt auki. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 9.8.2021. Syksyn toteutukseen voidaan ottaa 30 osallistujaa.

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

24.8.–3.12.2021

Hinta
Maksuton

!

Ilmoittaudu viimeistään 9.8.2021. Koulutukseen voidaan ottaa 30 osallistujaa, joten varaa paikkasi hyvissä ajoin!

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmälle maksuton.

Ota yhteyttä

Kati Tiihonen
+358 50 556 0549
kati.tiihonen@helsinki.fi
Pia Vuorinen
+358 50 318 9941
pia.vuorinen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>