Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Koulun kestävää hyvinvointia rakentamassa

Korona-aika on lisännyt edelleen opettajien ja oppilaiden jaksamisen haasteita. Kouluyhteisöjen hyvinvointi on ollut koetuksella koronaepidemian tuomien rajoitusten, epätietoisuuden ja koulun monien arkityön muutosten seurauksena. Koulun aikuisten valmiudet oppilaiden psykososiaaliseen tukemiseen ja hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaamisen vahvistamiseen on oleellinen osa koronakriisistä selviytymistä ja inklusiivisen koulukulttuurin rakentamista. Tästä koulutuksesta perusopetuksen opetushenkilöstö ja oppilashuoltoryhmien jäsenet saavat keinoja koulun kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen ja tukea myös omaan jaksamiseen.

Ajankohta

3.11.2022–28.3.2023

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki
Hinta
Maksuton

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu perusopetuksen opetushenkilöstölle ja oppilashuoltoryhmien jäsenille. Koulutukseen otetaan enintään 24 kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos mahdollista, olisi hyvä että samasta työyhteisöstä koulutukseen osallistuisi kaksi henkilöä.

TAVOITTEET, HYÖTY JA TOTEUTUS

Tavoitteena on, että osallistujat saavat tutkimuksiin perustuvan tietopohjan oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointiin vaikuttavista keskeisistä tekijöistä, oppivat osallisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta lisääviä toimintatapoja sekä kehittävät työkaluja hyvinvoinnin tukemiseen.

Lisäksi tavoitteena on, että omien itsetuntemus- ja vuorovaikutustaitojen tutkimisen ja kehittämisen myötä osallistujien ammatti-identiteetti vahvistuu. Tarkoituksena on lisätä koulutuksen osallistujien voimavaroja ja työssä jaksamista. Osallistujat soveltavat koulutuksen antia omaan arkeensa kouluyhteisönsä hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Koulutus on seitsemän opintopisteen laajuinen prosessi, johon kuuluu seitsemän koulutuspäivää, harjoituksia ja työkalujen kehittämistä omassa työssä, oppimistehtäviä, verkkotyöskentelyä, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen ja kirjan lukeminen ennakkoon.

Koulutuspäivissä käytetään valmennuksellista otetta ja toiminnallisia, luovia menetelmiä. Koulutuspäivät pyritään ensisijaisesti järjestämään lähiopetuksena, mutta koronatilanteen vaatiessa päivät voidaan järjestää etäopetuksena. Koulutuspäivien järjestämistapa vahvistetaan lähempänä toteutusajankohtaa.

Koulutuksessa kehitetään helposti käyttöön otettavia harjoituksia oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseen. Tuotoksena syntyy myös toimintasuunnitelmaehdotus oman kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseen, moniammatillinen voimavaraverkostokartta sekä ammattilaisen oma hyvinvointisuunnitelma. Tuotoksia voidaan hyödyntää laajasti koulutyön arjessa, esimerkiksi materiaaleina Veso-koulutuspäivissä.

Osallistujat sitoutuvat ilmoittautuessaan suorittamaan koko seitsemän opintopisteen laajuisen kokonaisuuden ja sen kaikki neljä moduulia. Koulutuskokonaisuus toteutetaan 3.11.2022–28.3.2023.

KOULUTTAJAT

Pääkouluttajina ja koulutusprosessin vetäjinä toimivat Jenni Kallio (KM) ja Anne-Mari Kuusimäki (KT).

Kallio on luokan- ja erikoisluokanopettaja, työnohjaaja, väitöskirjatutkija, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja sekä taide- ja kehoterapeuttisen työskentelyn asiantuntija. Hänen väitöskirjansa  aiheena on koulu, jossa kukaan ei jää syrjään.

Kuusimäki on luokan- ja aineenopettaja, kasvatustieteen tohtori, neuropsykiatrinen valmentaja sekä ratkaisukeskeinen yksilö- ja ryhmävalmentaja. Väitöskirjassaan hän on tutkinut digitaalisen viestinnän myönteisiä mahdollisuuksia kodin ja koulun kasvatuskumppanuuden vahvistamisessa.

Lisäksi kouluttajina vierailevat Helsingin yliopistosta akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro ja HUSin nuorisopsykiatrian polikliinisten palveluiden toimintaterapeutti Marjo Lillman (AMK).

Salmela-Aro on psykologian tohtori ja kasvatustieteen professori Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut laajasti oppilaiden ja koulujen henkilöstön hyvinvointia ja muun muassa koronavuoden vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja opettajien työuupumukseen.

Lillman toimii HUSin nuorisopsykiatrian polikliinisissä palveluissa toimintaterapeuttina. Hänen vastuualueenaan ovat muun muassa nuorten toimintakyvyn tutkimukset ja moniammatillinen verkostotyö sekä opetus ja oppilashuollon henkilöstön ohjaus ja konsultaatio erilaisissa kouluyhteisöissä. 

KOULUTUSOSIOT

1. Moduuli: Hyvinvoinnin kasvattamisen lähtökohdat, 3 op

Koulutus käynnistetään tutustumalla tutkittuun tietoon oppilaiden ja koulun ammattilaisten hyvinvoinnista. Aiheina ovat muun muassa oppilaiden ja kouluyhteisön aikuisten into ja uupumus ja korona-ajan vaikutukset. Osiossa haetaan keinoja näihin haasteisiin vastaamiseen positiivisen psykologian ja valmentavan työotteen teoriaan ja soveltamiseen perehtymällä.

Valmentavan työotteen menetelmiä harjoitellaan monipuolisesti oppilaiden osallisuuden edistämiseen, haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kohtaamiseen ja koulun aikuisten jaksamisen tukemiseen liittyvissä harjoituksissa.

Osio sisältää kaksi koulutuspäivää, verkkotyöskentelyä, kirjan lukemisen ennakkoon sekä opittua vahvistavia harjoituksia ja tehtäviä omassa työssä. Lisäksi osiossa käynnistetään oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, jonka myötä rakennetaan koulutuksen aikana ammattilaisen oma hyvinvointisuunnitelma. Koulutuspäivät toteutetaan 3.–4.11.2022 klo 9–16.

2. Moduuli: Toimintaterapeuttista tietoa ja hyvinvoinnin jalkauttamista koulun arkeen, 1 op

Tässä moduulissa syvennetään ymmärrystä oppilaiden käyttäytymisen taustalla vaikuttavista tekijöistä, opitaan keinoja vahvistaa oppilaan toimijuutta oppimisympäristöä muokkaamalla sekä annetaan työkaluja haastaviin kasvatustilanteisiin psykiatrian, koulun aikuisten ja toimintaterapeutin yhteistyön näkökulmasta.
Osiossa perehdytään myös nuoruusiän erityispiirteisiin vuorovaikutus- ja kasvatustilateissa, keskushermoston kehityksen vaikutuksiin nuoruusikäisissä sekä nuoruusiän haavoittuvuustekijöihin.

Osio sisältää yhden koulutuspäivän, verkkotyöskentelyä, oppimistehtäviä ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Koulutuspäivä toteutetaan 1.12.2022 klo 9–16.

3. Moduuli: Oireilevat oppilaat ja yhteistoiminta haastavissa tilanteissa, 2 op

Moduulissa perehdytään oireilevien oppilaiden tuomiin haasteisiin ja hyvinvoinnin rakentumisen taustalla vaikuttaviin psykologisiin perustarpeisiin. Osiossa opitaan osallisuuden ja turvallisuuden edistämistä yhteistoiminnallisesti muiden ammattilaisten kanssa ja saadaan valmiuksia tukipalveluiden organisointiin. Tarkastelussa on sekä koulun sisäisen tuen keinot (kollegiaalinen tuki ja vertaistoiminta) että moniammatillinen yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (perheet, terapiatahot, sosiaali- ja nuorisotoimi, harrastustoimijat).

Osio sisältää kaksi koulutuspäivää, verkkotyöskentelyä, oppimispäiväkirjan kirjoittamista sekä case-työskentelyharjoituksen omassa työyhteisössä. Osion työskentelyn pohjalta rakennetaan moniammatillisen yhteistyön voimavaraverkostokartta sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamisen toimintasuunnitelmaehdotus. Koulutuspäivät toteutetaan 9.–10.2.2023 klo 9–16.

4. Moduuli: Hyvinvoivat ammattilaiset kouluyhteisön voimavarana, 1 op

Viimeisessä osiossa syvennytään omaan ammattilaiseksi kasvamisen tarinaan, kootaan koulutuksesta saadut hyvinvointia rakentavat elementit sekä luodaan suuntaviivoja oman, oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia vahvistavalle sekä pahoinvointia ehkäisevälle toiminnalle.

Osio tarjoaa keinoja oman ammatti-identiteetin ja työssäjaksamisen vahvistamiseen. Ammatillisen itsereflektion myötä syntyvää itsetuntemusta voi hyödyntää oppilaiden ja kouluyhteisön tukemiseen kohti hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Osiossa jaetaan yhteiseen käyttöön koulutuksessa syntynyttä osaamista ja lopputyönä esitellään kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamisen toimintasuunnitelmaehdotus, voimavaraverkostokartta ja oma hyvinvointisuunnitelma.

Osio sisältää kaksi koulutuspäivää, verkkotyöskentelyä ja tehtävien viimeistelyn. Koulutuspäivät toteutetaan 27.–28.3.2023 klo 9–16.

HINTA JA PERUUTUSEHDOT

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja koulutukseen osallistuminen on kohderyhmälle maksutonta. Mahdollisista matka- ja ruokailukustannuksista sekä sijaisjärjestelyistä vastaavat osallistujat itse.

Jos osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai osallistuja keskeyttää tai ei saavu koulutukseen ilman pätevää syytä, peritään toimistomaksuna 80 euroa. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peruva henkilö voi etsiä tilalleen toisen osallistujan.

Seuraamme aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä sekä noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä ja viranomaisten antamia suosituksia sekä näihin perustuvia Helsingin yliopiston ohjeistuksia. Rajoitustoimenpiteet ja viranomaisten antamat suositukset sekä ohjeistukset saattavat vaikuttaa koulutustemme suunnitelmaan. Pidätämme oikeuden koulutuksen muutoksiin olosuhteiden muuttuessa.

Koulutuksen toteutustavan muutoksesta, siirtämisestä tai perumisesta ilmoitetaan osallistujille henkilökohtaisesti. Lisätietoja saat koulutuksen vastuuhenkilöltä.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

3.11.2022–28.3.2023

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja se on kohderyhmälle maksuton. Matka- ja ruokailukustannuksista sekä sijaisjärjestelyistä osallistujat vastaavat itse.

Ilmoittaudu koulutukseen 20.10.2022 mennessä. Koulutukseen otetaan enintään 24 kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ota yhteyttä
Kirsi Lindqvist
+358 50 588 0750
kirsi.lindqvist@hyplus.fi
Tinja Räsänen
+358 50 3073670
tinja.rasanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!