Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

HY+johtamisohjelma – rohkeutta kestävään johtamiseen

Uudistu ja luo uutta! Tästä johtamisohjelmasta saat kasvuvoimaa ja rohkeutta johtamisen muuttuvaan maastoon. Koulutus tarjoaa kokonaiskuvan siitä, mitä on kestävä johtaminen ja siinä erityisesti ihmisten kestävä johtaminen. Opit systeemistä otetta ja toimimaan ketterästi kompleksisessa toimintaympäristössä. Ymmärrät, miten ihminen motivoituu ja kukoistaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Saat koulutuksesta eväitä organisaatioiden väliseen kilpailuun osaamisesta ja osaajista sekä muutut myös itse johtajana.

Ajankohta

9.1.2023–7.3.2024

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki (tarkempi sijainti ilmoitetaan myöhemmin)
Hinta
11 600  (+alv/vat 24%)
(yht. 14 384 )

HY+:n uusi johtamisohjelma on tarkoitettu erityisesti sinulle, joka haluat saada kokonaiskuvan kestävästä johtamisesta. Saat keinoja ja rohkeutta johtaa ihmisiä kestävästi, mikä saa heidät ja koko organisaatiosi onnistumaan tavoitteissa ja voimaan hyvin. 

Johtamisohjelmassa painotetaan inhimillistä ja sosiaalista johtamista: kuinka olla ihminen itselle ja muille erilaisten kohtaamisten ja toiminnallisten metodien kautta. Näin opit johtamaan rohkeasti, vaikuttavasti ja tuloksellisesti.

Johtamista tarkastellaan kestävän tuloksen tekemisen ja kestävän ihmisten johtamisen näkökulmista. Ohjelmassa näkökulma johtamiseen on kokonaisvaltainen.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nykyorganisaatioille arvo ja kilpailuetu. Kestävyyden käsite rakentuu kolmeen näkökulmaan – ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen – sekä ajatukseen siitä, että nykyisten sukupolvien tehtävä on varmistaa ihmisten ja maapallon hyvinvointi tuleville sukupolville maapallon kantokyvyn rajoissa. Johtamisen tehtävä on edistää tätä muutosta organisaatioissa.

Lähestymme kestävää johtamista ihmis- ja voimavarakeskeisesti. Koulutusohjelmassa tutkittu tieto yhdistyy käytäntölähtöisen johtamisotteen luomiseen organisaation arjen uudistajana.
Johtamisohjelma tukee YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteita sekä maaliskuussa 2022 hyväksyttyä kansallista kestävän kehityksen strategiaa. Johtamisohjelma keskittyy kestävän johtamisen kysymyksiin ja yhdistää niitä uudella ja innovatiivisella tavalla monitieteisesti.

KESKEISET HYÖDYT JA TAVOITTEET 

 • Päivität johtamisnäkemyksesi, saat rohkeutta johtamiseen ja opit hyödyntämään systeemistä otetta.
 • Muodostat kokonaiskuvan kestävyydestä ja siinä ihmisten kestävästä johtamisesta ja saat keinoja tulokselliseen johtamiseen.
 • Saat välineitä johtaa itseäsi ja muita tulevaisuusorientoituneesti monimutkaisessa toimintaympäristössä.
 • Vaikutat johtamisellasi myönteisesti henkilöstön työtyytyväisyyteen, työntekijäkokemukseen, työyhteisön hyvinvointiin ja asiakastyytyväisyyteen.
 • Opit kehittämään organisaatiosi johtamis- ja toimintakulttuuria sekä johtamaan työntekijöiden moninaisuutta ja uudistumiskykyä.
 • Ymmärrät, mille periaatteille osallistava ja vastuullinen viestintä rakentuu, ja opit hyödyntämään niitä organisaation strategisena työkaluna. 
 • Ymmärrät, miten viestiä hybridissä mediaympäristössä sekä miten varautua viestinnällisiin kriiseihin 
 • Hahmotat kestävän johtamisen toteuttamismahdollisuuksia yhteiskunnan ja verkostojen näkökulmista. 
 • Syvennät itsetuntemustasi voidaksesi olla hyvä ja rohkea johtaja sekä mahdollistat organisaatiosi menestymisen. 

Valmennuksen aikana saat myös teemoihin liittyvää monitieteisestä ja uusinta, yliopistollista tutkimustietoa hyödynnettäväksi omaan työhösi. Kokonaisuuden suoritettuasi saat todistuksen ja sähköisen osaamismerkin. 

KENELLE

Ohjelma on suunnattu erityisesti sinulle, joka työskentelet johtajana tai esihenkilönä asiantuntijaorganisaatiossa tai muussa työyhteisössä (yritys, julkishallinto, järjestö), jossa kestävyyden, vastuullisuuden ja rohkeuden kysymysten kehittäminen on ajankohtaista.

Toivomme, että sinulla olisi muutaman vuoden työkokemus johtamisesta tai esihenkilötyöstä. Voit myös olla vasta suuntautumassa johtotehtäviin. 

Johtamisohjelman aikana tutkitaan ja oivalletaan yhdessä johtamisen ja kestävyyden teemoja. Siinä työskennellään erilaissa kokoonpanoissa ja jakaudutaan sekä toimintasektoreittain (yritykset, julkishallinnon organisaatiot, järjestöt) että eri toimintasektorit ylittäviin ryhmiin osallistujien tarpeiden mukaan. Näin mahdollistetaan monipuolinen oppiminen ja vaikuttavuus.

KESKEISET SISÄLLÖT JA TEEMAT

Ohjelmassa tarkastellaan kestävää johtamista ja siihen liittyvää ihmisten kestävää johtamista organisaation, työyhteisön, yksilön ja verkostojen johtamisen näkökulmista. 

Johtamisohjelman läpileikkaavia teemoja:  

 • Kestävyys ja rohkeus
 • Kompleksisuus, systeemisyys ja monipaikkaisuus 
 • Tulos ja tavoitteellisuus   
 • Asiakaslähtöisyys, nopeus ja ketteryys sekä resurssit 
 • Hyvinvointi ja ihmislähtöisyys
 • Uusiutuminen ja oppiminen  
 • Digitaalisuus

Johtamisohjelma on muovautuva prosessi, jonka aikana teemoja painotetaan ja voidaan myös muuttaa osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan.
  
TOTEUTUS JA LAAJUUS

Johtamisohjelman kokonaislaajuus on 15 opintopistettä. Valittavanasi on seitsemän eri moduulia (2 op / moduuli), joista voit valita sinulle parhaiten sopivat kuusi. Yksi moduuli sisältää kaksi valmennuspäivää, valmistautumista päiviin sekä välityöskentelyä päivien välissä ja jälkeen.
 
Valitse johtamisohjelmakokonaisuuteesi kuusi moduulia seuraavista:

Opiskeluprosessi kestää kokonaisuudessaan noin vuoden ja lähiopiskelupäiviä on keskimäärin kerran kuussa, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen työn ja oman organisaation kehittämisen.
Osallistumista koko kokonaisuuteen suositellaan pitkäjänteisen ryhmäprosessin ja ohjauksen sekä palautemahdollisuuksien vuoksi. Pääset ilmoittautumaan koko kokonaisuuteen oheisen linkin kautta ja valitsemaan sinulle sopivat 6 moduulia. 

Yksittäisiin moduuleihin on mahdollista osallistua myös erikseen ja suorittaa siten kestävyyden johtamiskokonaisuus erissä. Pääset ilmoittautumaan yksittäisiin moduuleihin kyseisestä moduulista löytyvän ilmoittautumislinkin kautta.
 
TYÖSKENTELYMUODOT JA OHJAUS

Osallistujat tutkivat ja kehittävät johtajana toimimistaan koko johtamisohjelman ajan kestävyyden eri näkökulmista. Ohjelmassa hyödynnetään monipuolisia oppimisen ja ohjauksen muotoja, joilla tuetaan laadukasta oppimiskokemusta ja vaikuttavuutta.

Osallistujat tekevät ohjelman alussa oppimisen tarvekartoituksen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka tukee opintojen tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta. Osallistuja voi hyödyntää myöhemmin mainittua coaching-keskustelua myös opintojen suunnitteluun.

Työskentelymuotona opiskelupäivissä on niin sanottu käänteinen oppiminen (flipped learning), jossa tietopohjaisiin asioihin perehdytään etukäteen ja lähipäivissä tutkitaan, oivalletaan ja jaetaan asioita yhdessä hyödyntäen tutkivaa ja kokemuksellista oppimista. Lähiosallistumista suositellaan, mutta tilanteen vaatiessa on mahdollisuus osallistua myös etänä. Opiskelumateriaali on osin suomen-, osin englanninkielistä.

Koulutuskokonaisuuden osallistujat osallistuvat ohjelman aikana henkilökohtaiseen 360-arviointiin, jonka viitekehyksessä on ratkaisukeskeisyys ja positiivinen psykologia. Tulokset puretaan luottamuksellisesti työkalun kehittäjän Marika Tammeaidin johdolla erillisessä osallistujien kanssa sovittavassa puolen päivän tapaamisessa. Jokainen osallistuja saa oman raportin tuloksistaan hyödynnettäväksi johtamistyössä, ja niiden pohjalta luodaan oma kehittämissuunnitelma.
 
Kehittämisprojekti tai johtamisinnovaation kehittäminen (3 op) omaan työhön/organisaatioon niille, jotka suorittavat koko ohjelman. Tähän saa monipuolisesti ohjausta ja sparrausta, mikä voidaan toteuttaa lähi- tai etätapaamisina: Lab-työskentely, jossa sparrausta saa eri kokoonpanoissa sekä valmentajilta että osallistujilta; vertaismentorointi/-sparraus eri osallistujaryhmien kanssa; yksilö- tai pienryhmä-coachaus / työnohjaus (2 krt 1 t) ohjelman aikana kehittämishankkeeseen, opintojen suunnitteluun tai johtamisen kysymyksiin osallistujan tarpeesta riippuen.

Osallistuja voi kuljettaa läpi koulutuksen isompaa kehittämiskysymystä tai -hanketta tai eri moduulien kohdalla pienempiä kehittämisen kysymyksiä. Yksittäisiin moduuleihin osallistuvat työstävät moduulikohtaisia harjoituksia kytkien ne oma työn/organisaation kehittämiseen, mutta ilman 360 palautetta, Lab-työskentelyä ja coachausta / työnohjausta.

PROSESSINVETÄJÄT JA VALMENTAJAT 

Koulutuksen johtajana sekä prosessinvetäjänä ja valmentajana toimii Outi Ihanainen-Rokio (FT). Ihanainen-Rokio on toiminut Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessorina ja on perehtynyt asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen niin tutkimuksessaan kuin työurallaan. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta. Tällä hetkellä Ihanainen-Rokio toimii johdon valmentajana ja liiketoimintamuotoilijana Mastos Oy:n osakkaana.

Valmentajana Ihanainen-Rokio toteuttaa osallistavaa yhteiskehittämistä, joissa tyypillisesti kirkastetaan strategiaa, palvelupolkuja, kohderyhmien tavoittamista sekä vastuullisuuden haltuunottoa. Lisäksi hän on erikoistunut johtoryhmien kompetenssien kehittämiseen erityisesti ilmiöpohjaisen johtamisen ja kompleksisuuden teemoista. Valmennuksen ohella Ihanainen-Rokio opettaa johtamista ja viestintää myös JSBE:ssä, Noviassa sekä Helsinki School of Businessissa (Helbus). Hänellä on myös ammatillisen opettajan pätevyys ja hän on erikoistunut e-oppimiseen. 


 
Muita koulutusohjelman valmentajia (tarkemmat esittelyt eri moduuleiden yhteydessä): 

 • Anne Birgitta Pessi, professori, Helsingin yliopisto
 • Jukka Mähönen, professori, Helsingin yliopisto  
 • Jukka Nurminen, professori, Helsingin yliopisto 
 • Arto Kallioniemi, professori, Helsingin yliopisto   
 • Tapio Lahtero, Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen johtava rehtori  
 • Jukka Lipponen, vanhempi yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
 • Salme Mahlakaarto, identiteettityöhön erikoistunut valmentaja ja konsultti
 • Heidi Rautionmaa, väitöskirjatutkija ja projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto

Työnohjaajat, coachit ja 360-arvioinnin purun valmentaja

Koko ohjelman suorittavien on mahdollista saada johtamisohjelman aikana 2 x 1 h työohjausta/coachausta. Johtamisohjelman työnohjaus- ja coachaus -pooliin kuuluvat alla olevat henkilöt. Marika Tammeaid toimii lisäksi 360-arvioinnin tulosten purussa.  
 
Marika Tammeaid (VTM, 360-purku, työnohjaaja) on ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Solution Coach ja kehitysjohtaja. Uuden työelämän kysymykset, oppimismuotoilu ja muutosjohtaminen ovat hänen erityisalaansa. Hän on HY+:n pitkäaikainen yhteistyökumppani ratkaisukeskeisen ajattelun ja toiminnan taitojen kouluttamisessa. Samoin hän on toiminut pitkään ratkaisukeskeisten työnohjaaja- ja johtamiskoulutusten vetäjänä ja työnohjaajana. Marika valmistelee parhaillaan väitöskirjaa julkisen johtamisen metataidoista.

Raija Salomaa (FT) on senior executive coach & coaching supervisor. Hänelle on ensimmäisenä suomalaisena myönnetty akreditointi toimia EU-instituutioiden johdon coachina. Raija on yksi Suomen pisimmälle kouluttautuneista business coacheista ja hän on väitellyt kansainvälisten johtajien coachingista. Corporate Vision valitsi hänet vuoden johdon coachiksi 2021. Raijalla on myös EMCC:n korkein mahdollinen coaching-akreditointi, master practitioner (EIA).

Salme Mahlakaarto (FT, THM, PDO, työnohjaaja) on erikoistunut johtamisen, työyhteisöjen ja yksilöiden tukemiseen identiteettityön (ID) keinoin. Hänellä on pitkä kokemus valmentajana toimisesta erilaisissa organisaatioissa ja työyhteisöissä.

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittaudu kokonaisuuteen mukaan tällä sivulla olevan ilmoittaudu-painikkeen kautta.

Koulutuskokonaisuuden hinta on 11 600 euroa + alv 24 % (yhteensä 14 384 euroa). Hinta laskutetaan kuudessa laskutuserässä.

Hinta sisältää valmennuspäivät kahvitarjoiluineen, lähiopiskelupäiviin liittyvien ennakko-, väli- ja jälkitehtävien ohjauksen ja ryhmäkohtaisen palautteen, opiskelumateriaalin, 360-arvioinnin ja sen purun, 2 h lisäohjausta asiantuntijalta omaan kehittämishankkeeseen/Lab-työskentelyyn, 2 h coachausta/työnohjausta valmennusohjelman aikana oman tarpeen mukaan liittyen esimerkiksi opintojen suunnitteluun, johtamisen kysymyksiin tai kehittämistyöhön. Oppimisen tukena on verkkoympäristö, jonka käyttö kuuluu myös hintaan.

Kokonaisuuden suorittamisesta saa todistuksen ja sähköisen osaamismerkin. 

Yksittäisiin moduuleihin ilmoittaudutaan erikseen kunkin moduulin kohdalta. Yksittäisissä moduuleissa osallistuja voi kuljettaa läpi siihen liittyviä pienempiä kehittämisen kysymyksiä ja työstää moduulikohtaisia harjoituksia kytkien ne oman työn/organisaation kehittämiseen. Yksittäisiin moduuleihin ei kuulu 360 arviointia ja palautetta, isomman kehittämishankkeen/Lab-työskentelyn ohjausta eikä coachausta/työnohjausta, mutta jos tulet myöhemmin mukaan kokonaisuuden suorittajaksi, saat edellä mainitut edut mukaan oppimisprosessisi jatkoon.

Varaamme oikeuden koulutusohjelmaa koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa.

RÄÄTÄLÖIDYT TOEUTUKSET ORGANISAATIOILLE

Teemme aihealueesta myös yritysten ja julkishallinnon asiakkaille räätälöityjä, eri pituisia toteutuksia. Jos haluat tilata toteutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä:

Marianne Terkki-Mallat
Asiakkuuspäällikkö ja johtamisen teema-alueen päällikkö
050 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi

Marianne Terkki-Mallat (KM) on systeeminen business coach, työnohjaaja, aikuiskouluttaja ja kehittämisasiantuntija, joka toimii johtamisen teema-alueen esihenkilönä HY+:ssa. Hän on perehtynyt johtamisen erilaisiin kysymyksiin ja ollut mukana monien erilaisten monimuoto-, etä- ja hybridikoulutusten ja valmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

9.1.2023–7.3.2024

Hinta
11 600  (+alv/vat 24%)
(yht. 14 384 )

!

Ilmoittaudu mukaan 10.12.2022 mennessä.

 
Ota yhteyttä
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!