Uudistuva täydennyskoulutus metsäalan murroksessa

Metsäala on nyt murroksessa ja osaamistarpeet ovat muuttuneet sekä ympäristömuutosten että toimintaympäristön muutosten takia (ilmastonmuutos, energia, digitalisoituminen). Alalla työskentelee myös muiden tutkintojen suorittaneilta, jotka tarvitsevat metsäalan substanssiosaamista. Myös tutkinnon jälkeinen koulutuskenttä on muuttumassa vuonna 2016 alkavien erikoistumiskoulutusten myötä. Opettajat tarvitsevat pedagogista osaamista ja alan tietojen jatkuvaa päivittämistä.

Hankkeessa järjestetään metsäalan osaamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseksi:

1) Työelämälähtöiset työpajat metsäalan täydennyskoulutuksen asiakaslähtöiseen suunnitteluun

Hankkeessa järjestetään lokakuussa 2014 kaksi alueellista työpajaa (Helsinki ja Joensuu), joihin kutsutaan työnantajien ja työelämäjärjestöjen edustajia, asiantuntijoita yliopistoista ja ammattikorkeakouluista sekä mahdollisia koulutukseen osallistuvia asiantuntijoita /alumneja. Työpajat koostuvat ajatuksia herättävistä alustuksista ja ohjatuista ryhmäkeskusteluista, joissa täsmennetään aiemmissa selvityksissä todettuja työelämän keskeisiä osaamis- ja koulutustarpeita metsäalalla ja kootaan suunnitelma metsäalan erikoistumiskoulutusten ja täydennyskoulutuksen painopisteistä.

2) Pilottikoulutus valitusta aiheesta integratiivisen oppimismenetelmän mukaisesti

Työpajoissa esiin nousseista koulutustarpeista valitaan yksi teema, josta tehdään uudenlainen pilottikoulutus (2) yhteistyössä ”Metsäalan korkeakoulutuksen osaamistarpeet ja täydennyskoulutus” -tutkimushankkeen kanssa ja se toteutetaan integratiivisen oppimisen mallin mukaisesti. Integratiivinen pedagogiikka integroi asiantuntijuuden elementtejä (teoriaa, käytäntöä ja itsesäätelytaitoja), ammatillisia taitoja ja yleistaitoja, oppimista ja työtä, konkreettista tekemistä ja tieteellistä, abstraktia ajattelua, formaalia ja informaalia oppimista, yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista sekä eri oppiaineita. Osallistujilla voi olla yliopisto- tai AMK-tausta.

3) Metsäalan opetuksen yhteistyöpäivä opettajien verkostoitumiseksi ja opetuksen kehittämiseksi

Metsäalan opettajien verkostoitumista edistetään järjestämällä “Metsäalan opetuksen yhteistyöpäivä” toukokuussa 2015. Sinne kutsutaan opettajia ammattioppilaitoksista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Yhteistyöpäivä tarjoaa eväitä opettajien ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen. Samalla se tukee opettajien täydennyskoulutustarpeiden keräämistä jatkotyöstämistä ja koulutustutkimusta varten.

4) Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja työelämän edustajien työpajat, joissa määritellään alan erikoistumisopinnot ja suunnitellaan niiden sisällöt

Metsäalan korkeakoulujen yhteistyöverkostossa määritellään alalle luotavat erikoistumiskoulutukset ja suunnitellaan niiden sisällöt. Tämä tapahtuu osin edellä kuvatuissa työpajoissa. Lisäksi haastatellaan suurimpien yritysten ja muiden merkittävien työnantajien edustajia. Uudet erikoistumiskoulutukset, joiden säädökset ovat vielä keskeneräisiä, ovat työelämässä jo toimiville henkilöille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, joita korkeakoulut järjestävät korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla on muutoin osoitettu vastaava osaaminen. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 op.

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Laskutustiedot

Meistä

Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille


Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!