FI | SV | EN

Seksuaalikasvatuksen työkaluja opettajille

Jokainen opettaja tarvitsee työssään valmiuksia kohdata seksuaalisuutta yhdenvertaisesti ja rakentavasti. Identiteetin, ennakkoluulojen ja syrjinnän ehkäisyn käsittely sopii osaksi kaikkia oppiaineita, ja seksuaalikasvatuksen teemojen tulee jatkua läpi koko opiskeluajan, varhaiskasvatuksesta ammatillisiin opintoihin ja lukioon saakka. Tämä koulutus tarjoaa opettajalle hyvän pohjan seksuaalikasvatuksen perusteista ja vinkkejä teeman sisällyttämisestä omaan opetukseen.  Itseopiskeltava verkkokoulutus on laajuudeltaan kolme opintopistettä, Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmälle maksuton.

Ajankohta

Flexible start

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

Itseopiskeltava verkkokoulutus järjestetään Opetushallituksen rahoittamassa Seksuaalikasvatuksen työkaluja opettajalle -hankkeessa.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada ajanmukaista ja oikeaan tietoon perustuvaa seksuaalikasvatusta koko koulu- ja opiskeluaikansa. Seksuaalikasvatuksen laajentamiselle terveystiedon opetuksen ulkopuolelle on tilausta: seksuaalisen häirinnän kokemukset ovat yleisiä jo alaluokilta lähtien. Kokemukset lisääntyvät ja sukupuolittuvat voimakkaasti yläasteelle, lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin siirryttäessä; jopa kolmannes tytöistä ilmoittaa kokeneensa häirintää.

Myös oppilaitosten toimintakulttuuri tarvitsee uusia kehittäjiä. Seksuaalinen häirintä jää usein piiloon, sillä vain pieni osa lapsista ja nuorista kertoo kokemastaan häirinnästä aikuiselle ja merkittävä osa kokee jäävänsä ilman kaipaamaansa tukea.

Oppilaitosten luomat ohjeet ja suunnitelmat jäävät osin pelkiksi papereiksi, eikä opettajille tai oppilaille ole aina selvää, miten tulisi toimia tai mistä saa apua ongelmatilanteisiin. Seksuaalista häirintää ei tunnisteta eikä siihen osata puuttua.

TAVOITE

Koulutuksen aikana tutustutaan monipuolisesti uusimpaan tutkimustietoon lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta ja vahvistetaan opettajien valmiuksia tukea oppilaita tunne- ja turvataidoissa sekä omien ja toisten rajojen tunnistamisessa. Lisäksi esitellään keinoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen sekä omassa opetuksessa että koko oppilaitoksen tai päiväkodin toimintakulttuurissa.

Koulutuksesta saa myös hyviä malleja ja materiaaleja identiteetin, ennakkoluulojen ja syrjinnän ehkäisyn käsittelyyn sekä työkaluja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn. Koulutuksen tavoitteena on myös innostaa opettajia opiskelemaan aihetta lisää ja syvällisemmin tämän johdantokurssin jälkeen.

TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa itseopiskeltavana koulutuksena. Materiaali sisältää verkkoluentoja, luettavaa materiaalia, materiaalivinkkejä ja omia asenteita ja olemassa olevia käytäntöjä peilaavia pohdintatehtäviä.

Koulutuksen materiaalit on tuotettu aiemmin toteutetuissa OPH:n rahoittamissa hankkeissa Seksuaalikasvatus opetus- ja ohjaustyössä ja Kohti yhdenvertaista seksuaalikasvatusta.

SISÄLTÖ

Osa 1: Seksuaalikasvatus – mitä, miten ja miksi?

Koulutuksen ensimmäisessä osassa luodaan perusta seksuaalikasvatuksen teemalle pohtimalla omaa seksuaalisuutta, ihmiskäsitystä ja arvoja sekä niiden kuvastumista omassa opetuksessa ja vaikutuksia seksuaalikasvattajana toimimiseen. Muita aiheita ovat seksuaalisuuden ja seksuaalikasvatuksen peruskäsitteet sekä seksuaalioikeuksien ja -etiikan peruskäsitteet.

Osa 2: Moninaisuus meissä

Toisessa osassa syvennetään osaamista sukupuolen, seksuaalisuuden ja kehollisuuden moninaisuudesta sekä niiden kohtaamisesta oppilaitoksen tai päiväkodin arjessa ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä käsitellään myös elämänkaaren ja perheiden näkökulmasta.

Osa 3: Seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Kolmannessa osassa mietitään välineitä ja osaamista oman opetuksen konkreettiseen kehittämiseen ja koko kouluyhteisön tai päiväkodin toimintakulttuuriin vaikuttamiseen. Jakson teemoja ovat identiteetin, ennakkoluulojen ja syrjinnän käsittely opetuksessa sekä seksuaalisen ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan häirinnän ennaltaehkäisy.

Osa 4: Seksuaalikasvatuksen kehittäminen omassa organisaatiossa

Neljännessä ja viimeisessä osassa keskitytään koko oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Jakson teemoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyön jalkauttaminen arkeen, seksuaalikasvatuksen edistäminen toimintakulttuurissa, inklusiiviset käytännöt ja keinot netissä tapahtuvan häirinnän ehkäisyyn. 


 

Registration
Ajankohta

Flexible start

Hinta
Maksuton

!

Itseopiskeltava verkkomateriaali: Seksuaalikasvatuksen työkaluja opettajille

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.
Ota yhteyttä
Riitta Aho
+358 50 448 7170
riitta.aho@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista