FI | SV | EN

Kirjallisuusterapeuttikoulutus (40 op)

Kirjallisuusterapeuttikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta kirjallisuusterapiaohjaajille ja kirjallisuusterapian koulutuspolun 3. vaihe. Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n hyväksymä ja toteutetaan yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Kirjallisuusterapiaa toteutetaan yksilöterapiana tai ryhmäterapiana. Kirjallisuusterapiaa käytetään hoitomuotona muun muassa psykoterapioissa ja luovissa terapioissa, sairaaloissa, mielenterveyspalveluiden piirissä, vanhustenhuollossa, vankiloissa ja päihdeongelmaisten keskuudessa. Kirjallisuusterapeutti voi työskennellä myös seurakunnissa ja erityisopetuksessa. Kirjallisuusterapiaa voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden luovien terapioiden kanssa.

Ajankohta

8.9.2023–14.12.2024

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki
Hinta
7 400  (+alv/vat 24%)
(yht. 9 176 )

TAVOITTEET

Koulutuksessa syvennetään ymmärrystä kirjallisuusterapian hoidollisesta käytöstä ja teorioista, tutkimustiedosta ja vuorovaikutuksellisista prosesseista. Koulutus antaa valmiudet hyödyntää kirjallisuusterapian menetelmiä omassa ammatissa.

Koulutus on yliopistollista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi käyttää nimikettä kirjallisuusterapeutti. Nimike ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.

KENELLE

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien työntekijöille. Hakijalla tulee olla korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu).  

Koulututukseen voivat hakea kaikki jonkin seuraavista vähintään vuoden mittaisista koulutuksista käyneet: Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy:n (tai entisen Palmenian) Kirjallisuusterapian perusteet ja Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus, Eino Roiha Instituutin Sanallistamiskoulutus, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kirjallisuusterapia-koulutus, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Kirjallisuusterapiakoulutus, Jyväskylän kesäyliopiston Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus, Mikkelin kesäyliopiston Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus.

TOTEUTUS JA TYÖSKENTELY

Koulutus painottuu ammatilliseen asiakastyöhön ja työnohjattuun kirjallisuusterapiaharjoitteluun. Koulutukseen sisältyy luentoja ja prosessiin osallistavaa kokemuksellista oppimista sekä itsenäistä työskentelyä ja etätyöskentelyä. Koulutuksessa tehdään opinnäytetyö ja muita kirjallisia tehtäviä.

Osallistujat ohjaavat opiskelun aikana kirjallisuusterapiaryhmiä tai yksilöasiakkaita kirjallisuusterapian menetelmin. Lisäksi osallistujat pitävät yhteyttä Moodle-verkkoympäristössä. Koulutukseen sisältyy yksilö- ja ryhmätyönohjausta.

Koulutus koostuu 20 koulutuspäivästä, jotka järjestetään perjantaisin klo 10–17 ja lauantaisin klo 9–15 Helsingissä lähiopetuksena (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin). Osa koulutuspäivistä voidaan tarvittaessa toteuttaa etäyhteydellä. 

Koulutukseen kuuluu 160 tuntia ohjausharjoittelua, joko yksilöohjausta tai erityisryhmien ohjausta, sekä saatua työnohjausta 45 tuntia. Työnohjauksesta 27 tuntia on ryhmätyönohjausta ja 18 tuntia yksilötyönohjausta. Yksilötyönohjaus toteutetaan koulutuspäivien ulkopuolella ja sen käytännön järjestelyt (aika ja paikka) opiskelijat järjestävät itsenäisesti. Ohjausharjoittelun jokainen sopii itsenäisesti.

Koulutukseen liittyvä oma terapia (80 t) hankitaan omakustanteisesti koulutuksen aikana tai se tulee olla käytynä etukäteen. Tästä 80 tunnista vähintään 20 tulee olla kirjallisuusterapiaa tai kirjallisuusterapeuttista ryhmätoimintaa. Tämän tulee olla kirjallisuusterapeutin tai Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n hyväksymän kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksen käyneen kirjallisuusterapiaohjaajan toteuttamaa. 

OPETUSJAKSOT

1. jakso 8.–9.9.2023

 • Koulutuksen sisältö, Opiskelijoiden ryhmäytyminen, Kirjallisuusterapeutin persoonataidot, Kirjallisuusterapian perusteet ja etiikka, Silja Mäki ja Eeva Nopsanen
 • Kirjallisuusterapian prosessi ja vaikuttavuus: malleja ja tutkimustietoa, Juhani Ihanus 
 • Terapeuttiset valmiudet, Jaana Huldén

2. jakso 6.–7.10.2023

 • Neurotieteen näkökulma lukemiseen, Minna Huotilainen
 • Hoitava lukeminen ja empatia, hoitavan lukemisen käytänteitä, Päivi Kosonen 

3. jakso 10.–11.11.2023

 • Terapeuttinen kirjoittaminen, sadut ja myytit, Silja Mäki
 • Lukeminen ja kirjoittaminen eri psykoterapiasuuntauksissa: kognitiivis-analyyttinen ja ratkaisukeskeinen psykoterapia, Soile Tikkanen ja Silja Mäki

4. jakso 12.–13.1.2024

 • Traumasensitiivisyys, traumateoria ja kirjallisuusterapia
 • Lukeminen ja kirjoittaminen eri psykoterapiasuuntauksissa: psykodynaaminen psykoterapia
 • Kehollisuus, seksuaalisuus, pariterapia ja kirjallisuusterapia,                                                                Jaana Huldén

5. jakso 9.–10.2.2024

 • Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät erityisopetuksessa, Merja Kauppinen ja Henriikka Pihlamaa
 • Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät nuorisopsykiatriassa, Kaisa Kovalainen

6.  jakso 12.–13.4.2024

 • Mielenterveys ja narratiivinen lääketiede, Mirja Heikkilä
 • Somaattiset sairaudet, kivun hoito ja kirjallisuusterapia, Eeva Nopsanen ja Silja Mäki

7. jakso 17.–18.5.2024

 • Lukeminen ja kirjoittaminen päihdetyössä, Anja Snellman
 • Kirjallisuusterapia ja fiktiiviset mielen näyttämöt, Joel Haahtela 
 • Kirjallisuusterapia psykoositason sairauksien hoidossa, Karoliina Maanmieli

8. jakso 6.–7.9.2024

 • Ympäristöahdistus ja luontokirjoittaminen, Henna Laininen ja Silja Mäki
 • Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät monikulttuurisessa työssä ja kotoutumistyössä, Kristina Svensson

9. jakso 8.–9.11.2024

 • Kirjallisuusterapian menetelmät lastensuojelussa ja perheterapiassa, Jussi Sudenlehti
 • Taideterapia ja kirjallisuusterapia, Kristina Svensson
 • Tanssi-liiketerapia ja kirjallisuusterapia, Helena Hietaniemi

10. jakso 13.–14.12.2024 

 • Lopputyöseminaarit
 • Koulutuksen päätös

Työnohjausryhmät kokoontuvat opetusjaksoissa 1–9 perjantaisin klo 14.30–17.00.

KOULUTTAJAT

Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet eri alojen asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen kokemus kirjallisuuden, lukemisen ja kirjoittamisen käyttämisestä terapeuttisiin, kuntouttaviin ja ennalta ehkäiseviin tarkoituksiin.

Koulutuksen pääkouluttajat: 

 • Silja Mäki, FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, laaja-alainen erityisopettaja, koulutuksen johtaja
 • Jaana Huldén, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, koulutuksen varajohtaja
 • Juhani Ihanus, FT, kulttuuripsykologian dosentti, taidekasvatuksen ja taidepsykologian dosentti, kirjallisuusterapiakouluttaja, koulutuksen tieteellinen johtaja
 • Päivi Kosonen, FT, kirjallisuustieteen dosentti, kirjallisuusterapeutti 
 • Eeva Nopsanen, erikoissairaanhoitaja, ryhmäpsykoterapeutti, perheterapeutti, kirjallisuusterapeutti

Lisäksi koulutuksessa vierailevat kouluttamassa seuraavat omien alojensa asiantuntijat:

 • Joel Haahtela, LL, psykiatri, kirjailija 
 • Mirja Heikkilä, LL, FM, psykoterapeutti
 • Helena Hietaniemi, kirjallisuusterapiaohjaaja, tanssi-liiketerapiaohjaaja 
 • Minna Huotilainen, FT, kasvatustieteen professori, aivotutkija 
 • Merja Kauppinen, FT, dosentti, opettajankouluttaja, yliopistonlehtori, kirjallisuusterapiaohjaaja
 • Kaisa Kovalainen, psykologi, psykoterapeutti, kirjallisuusterapiaohjaaja, kouluttajapsykoterapeutti (koulutuksessa)
 • Henna Laininen, taiteilija-tutkija, luovan kirjoittamisen opettaja
 • Karoliina Maanmieli, FT, lähihoitaja, kirjallisuusterapiaohjaaja 
 • Henriikka Pihlamaa, kuvataideopettaja, taidepedagogi, laaja-alainen erityisopettaja
 • Anja Snellman, FM, kirjailija, ratkaisukeskeinen terapeutti, seksuaaliterapeutti, neuropsykiatrinen terapeutti (koulutuksessa)
 • Jussi Sudenlehti, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, kirjailija, tietokirjailija
 • Kristina Svensson, FM, taideterapeutti, kirjallisuusterapiaohjaaja 
 • Soile Tikkanen, PsT, kouluttajapsykoterapeutti kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiassa, kirjallisuusterapiaohjaaja

Koulutuksen työnohjaajat: 

 • Silja Mäki, FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, laaja-alainen erityisopettaja
 • Eeva Nopsanen, erikoissairaanhoitaja, ryhmäpsykoterapeutti, perheterapeutti, kirjallisuusterapeutti
 • Kirsi Virkkunen, työnohjaaja, ryhmätaideterapeutti, kirjallisuusterapiaohjaaja, Luova Uniohjaaja® 

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutuksen hinta on 7400 € + alv 24 % (yhteensä 9 176 €). Koulutuksen hinta laskutetaan lukukausittain viidessä erässä. 

Koulutuksen hinta sisältää koulutusprosessin ohjauksen, opetuksen koulutuspäivissä ja aloituskahvin kunkin opetusjakson 1. päivänä, ryhmätyönohjauksen (27 t/ryhmä) ja yksilötyönohjauksen (18 t/opiskelija). Yksilötyönohjauksen käytännön järjestelyt (aikataulu ja tila) eivät sisälly koulutuksen hintaan.  

JÄRJESTÄJÄT

 • Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry
 • Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin. 

HUOM! Mikäli et ole vielä suorittanut kirjallisuusterapian 1. tai 2. vaiheen koulutusta, sen voi suorittaa esimerkiksi Mikkelin kesäyliopistossa.
 

Registration
Ajankohta

8.9.2023–14.12.2024

Hinta
7 400  (+alv/vat 24%)
(yht. 9 176 )

!

Hae koulutukseen viimeistään 30.4.2023.

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Haastattelut toteutetaan torstaina 25.5. ja perjantaina 26.5.2023. Tarkka kellonaika ja paikka sovitaan haastateltavien kanssa lähempänä ajankohtaa. Koulutukseen valitaan enintään 24 opiskelijaa.

Koulutukseen haku ja paikan vastaanottaminen ovat sitovia.
Ota yhteyttä
Kirsi Lindqvist
+358 50 588 0750
kirsi.lindqvist@hyplus.fi
Vera Rahkonen
+358 50 594 9800
vera.rahkonen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista